Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Zawody refundowane

 Zawody refundowane – przygotowanie zawodowe młodocianych

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego opracowywany jest zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1065 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, samorząd województwa corocznie określa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w terminie do dnia 30 kwietnia, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w przepisach o systemie oświaty, wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja.

Zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ochotnicze Hufce Pracy mogą dokonywać zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z uwzględnieniem wykazu zawodów, do wysokości najniższych stawek, określonych w odrębnych przepisach obowiązujących w okresie, za który jest dokonywana refundacja na podstawie umowy zawartej z pracodawcą lub organizacją zrzeszającą pracodawców.

Klasyfikacja zawodów i specjalności określona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 227)

Obowiązujący Kodeks pracy zezwala na zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę, młodocianego, tj. osoby która ukończyła 16, a nie przekroczyła 18 lat, lecz tylko wtedy, gdy osoba ta ukończyła co najmniej gimnazjum i posiada świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca, którą ma wykonywać, nie zagraża jej zdrowiu. Do zawarcia umowy z młodocianym potrzebna jest zgoda jego rodziców lub opiekunów ustawowych.

Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może przybierać dwie formy. Pierwszą jest nauka zawodu, której celem jest przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika. Obejmuje ona praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne. Nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy i kończy się egzaminem. Drugą formą jest przyuczenie do wykonywania określonej pracy, poprzez które młodociany ma zostać przygotowany do pracy w charakterze przyuczonego robotnika. Może ono dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu. Przyuczenie młodocianego do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy, natomiast w odniesieniu do młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy okres ten może być przedłużony do czasu ukończenia gimnazjum i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące. Przygotowanie zawodowe kończy się egzaminem sprawdzającym.

Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadza analizę zapotrzebowania na zawody na lokalnym rynku pracy, prowadzi konsultacje z izbami rzemieślniczymi, pracodawcami i Komendami Ochotniczych Hufców Pracy. Po dokonanym rozeznaniu aktualnych potrzeb rynku pracy opracowana propozycja listy zawodów opiniowana jest przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy.

Informacje dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników dostępne są także na stronie internetowej Ochotniczych Hufców Pracy.

Aktualny wykaz zawodów refundowanych

Uchwała nr 3495/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton