Wydrukuj tę stronę

Zasiłek po pracy za granicą

Ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce po zakończeniu pracy w państwach Unii Europejskiej(UE) , Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii.


Osoby, które utraciły pracę na terenie państw UE/EOG i Szwajcarii mają możliwość ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych w państwie ostatniego zatrudnienia.


W przypadku osób, które nie skorzystały z uprawnienia do nabycia zasiłku w kraju ostatniego zatrudnienia i powróciły do Polski, prawo do zasiłku dla bezrobotnych z zaliczeniem okresów pracy za granicą  ustalane jest na podstawie polskiego ustawodawstwa, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 11 rozporządzenia 987/2009, pozwalających ustalić, czy daną osobę można uznać za powracającą do swojego stałego miejsca zamieszkania. W związku z tym osoby składają stosowne oświadczenie.
WYJĄTEK: w/w oświadczenia nie wypełniają osoby, które po powrocie z w/w krajów podjęły zatrudnienie w Polsce, a następnie po utracie tego zatrudnienia zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne w celu ustalenia prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia z uwzględnieniem zagranicznego okresu pracy/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek.


Okres pracy przebyty w innym państwie członkowskim UE/EOG i Szwajcarii potwierdzany jest na dokumencie PD U1 przez instytucję właściwą danego państwa, w którym dana osoba była zatrudniona, ubezpieczona bądź prowadziła działalność na własny rachunek.
Osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce musi:

 

  • Zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania.
  • Zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i wypełnić wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych na podstawie sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek spełnionych w innym państwie członkowskim.
  • Przedłożyć oryginalny dokument PD U1.
  • Wypełnić oświadczenie, wyjaśniające sytuację życiową w okresie pobytu za granicą w myśl art. 11 rozporządzenia 987/2009.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana nie posiada dokumentu PD U1, Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) występuje (za pośrednictwem dokumentu SED U 001) do zagranicznej instytucji właściwej o potwierdzenie przebytych tam okresów zatrudnienia, ubezpieczenia lub pracy na własny rachunek. Dla potwierdzenia tych okresów osoba musi przedłożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy dokumenty potwierdzające zatrudnienie/ ubezpieczenie/ pracę na własny rachunek (np. świadectwa pracy, umowy o pracę, rozliczenia podatkowe, odcinki wypłat). Zagraniczna instytucja właściwa wystawia i przesyła do WUP dokument SED U002. Taki dokument stanowi podstawę dla WUP do wydania stosownej decyzji dla osoby bezrobotnej i nie jest wydawany osobie bezrobotnej.
Osoba zainteresowana winna indywidualnie wystąpić do zagranicznej instytucji właściwej o wydanie dokumentu PDU1.