Wydrukuj tę stronę

Transfer zasiłku z Polski

Transfer zasiłku dla bezrobotnych z Polski do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej(UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii.

Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku ma możliwość poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim UE/EOG i Szwajcarii, korzystając jednocześnie z możliwości pobierania, w tym kraju zasiłku dla bezrobotnych przez okres 3 miesięcy (na uzasadniony wniosek bezrobotnego zasiłek ten może zostać przedłużony na okres maksymalnie do 6 miesięcy).

Transfer zasiłku następuje na podstawie dokumentu PD U2.
Aby skorzystać z tego uprawnienia osoba musi:

  • Zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce zameldowania.
  • Nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, na podstawie polskiego ustawodawstwa.
  • Pozostawać w dyspozycji powiatowego urzędu pracy przez co najmniej 4 tygodnie.
  • Złożyć wniosek o wydanie dokumentu PD U2 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy,
  • Załączyć zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające okres, na który został przyznany zasiłek, datę rejestracji.
  • Zgłosić się do odpowiednich służb zatrudnienia w kraju poszukiwania pracy, w ciągu 7 dni od daty początkowej wskazanej w dokumencie PD U2 w celu zarejestrowania się jako osoba poszukująca pracy.

UWAGA!!!
Aby kontynuować pobieranie przysługującego zasiłku w Polsce należy powrócić do kraju i zgłosić się do właściwego powiatowego urzędu pracy najpóźniej w ostatnim dniu ważności dokumentu PD U2.