Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Szkoły wyższe w województwie świętokrzyskim

Podstawy funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Ustawa ujednoliciła dotychczasowe regulacje łącząc w jeden akt prawny ustawę o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990 roku oraz ustawę o wyższych szkołach zawodowych z 26 czerwca 1997 roku.

Wprowadzony został podział uczelni na: akademickie (w których przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora) i nieakademickie (nie posiadające takich uprawnień) oraz studiów na trzystopniowe (licencjackie / inżynierskie, magisterskie, doktoranckie). Przyjęta struktura studiów miała sprzyjać większej elastyczności kształcenia na poziomie wyższym oraz przyczyniać się do lepszego dopasowania uczelni do rynku pracy.

Kolejne istotne nowelizacje:
­

  • 1 października 2011 roku nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Dokonane zmiany obejmują reformę systemu nauczania, wprowadzenie modelu finansowania uczelni uzależnionego od jakości kształcenia, uproszczenie ścieżki kariery naukowej oraz połączenie świata akademickiego z rynkiem pracy.
    ­
  • 11 lipca 2014r. nowelizacja ustawy zmierzająca do ściślejszego powiązania sektorów nauki i biznesu, wprowadzająca m.in. trzymiesięczne praktyki zawodowe na studiach o profilu praktycznym, obowiązek monitoringu losów absolwentów studiów oraz nowe, skuteczniejsze zasady komercjalizacji wyników prac naukowych.
    ­
  • 24 kwietnia 2015r. nowelizacja ustawy wprowadzająca m.in. rządowy program mający na celu udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach.
    ­
  • 22 grudnia 2015r. nowelizacja ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania regulowanych zawodów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

W roku akademickim 2016/2017 na terenie województwa funkcjonuje 13 szkół wyższych (dwie uczelnie w likwidacji).

Największym ośrodkiem akademickim są Kielce, na terenie których działają 2 uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Politechnika Świętokrzyska oraz 6 uczelni niepublicznych. Pozostałe uczelnie to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu oraz 4 placówki niepubliczne: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie oraz Instytut Teologiczny w Sandomierzu. Ponadto w Piotrkowie Trybunalskim funkcjonuje filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Handlowej w Tarnobrzegu został oddziałem Społecznej Akademii Nauk.

Wykaz opracowano w oparciu o informacje udostępnione na stronach internetowych uczelni. Data opracowania – lipiec 2016r.

WYKAZ DO POBRANIA

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton