Wydrukuj tę stronę

Rola Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Powiatowych Urzędów Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy:

  • pełni funkcję tzw. instytucji właściwej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • przyjmuje i rozpatruje wnioski osób bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaświadczeń (dokumentów PD U1 oraz PD U2) w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia,
  • prowadzi korespondencję z zagranicznymi instytucjami właściwymi na dokumentach z serii SED w zakresie potwierdzania okresów zatrudnienia/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek,
  • wydaje decyzje w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia z uwzględnieniem dokumentu PDU1.
  • realizuje zadania wynikające z dokumentu PD U2.

Powiatowy Urząd Pracy:

  • wydaje zaświadczenia dla osób bezrobotnych zwracających się do instytucji właściwej o wydanie dokumentu PD U2,
  • rejestruje osoby bezrobotne i wydaje zaświadczenia o rejestracji oraz przekazuje dokumentację do instytucji właściwej (w przypadku stosowania sumowania okresów zatrudnienia),
  • niezwłocznie informuje wojewódzki urząd pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej, jeżeli utrata statusu nastąpi przed wydaniem przez marszałka województwa decyzji administracyjnej,
  • rejestruje osoby poszukujące pracy na podstawie dokumentu PD U2 , a także wydaje odpowiednie zaświadczenia dla osób zainteresowanych,
  • realizuje decyzje wydane przez instytucję właściwą, tj; o wypłacie zasiłku dla osób bezrobotnych ustalonego na podstawie zsumowanych okresów zatrudnienia uwzględnionych w lub dokumentu PD U1 ( dawnym formularzu E 301) oraz dokumentu SED U002.