Wydrukuj tę stronę

Potwierdzenie zatrudnienia w Polsce

Potwierdzanie okresów zatrudnienia/ ubezpieczenia/ pracy na własny rachunek przebytych w Polsce dla celów instytucji właściwych z Unii Europejskiej(UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii.

Dokumentem potwierdzającym okresy, zatrudnienia, ubezpieczenia, pracy na własny rachunek przebyte w Polsce jest dokument PD U1. Dokument ten stanowi podstawę do zaliczenia ww. okresów nabytych w Polsce do ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych w innym państwie członkowskim UE/EOG i Szwajcarii.

W celu uzyskania dokumentu PD U1 osoba zainteresowana musi złożyć wniosek o wydanie dokumentu PD U1 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy wraz z załącznikami:

  • dowód osobisty,
  • świadectwa pracy (w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze konieczne jest dostarczenie zaświadczenia z ZUS o wysokości wynagrodzenia za pracę),  
  • decyzji o wpisie i wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenia z ZUS, potwierdzającego okres prowadzenia działalności gospodarczej z podaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Polski),
  • innych dokumentów potwierdzających okresy ubezpieczenia, za które opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, np. umowa zlecenia wraz z zaświadczeniem z ZUS z podaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
  • zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, potwierdzające okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych w Polsce,
  • dokumenty potwierdzające odbywanie służby zastępczej, pobieranie zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego , itp.

Uwaga!!!
Załączniki winny być przedkładane w oryginałach (do wglądu) lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione. Istnieje także możliwość dokonania darmowych poświadczeń w WUP w trakcie składania wniosku.