shadow_left
Logo
Shadow_R
   
Zasady finansowania POKL
wyjaśnienie 15 - stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Drukuj Wyślij znajomemu

W ramach projektu POKL dodatki szkoleniowe podlegają:
- opodatkowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- należy od nich odprowadzić składki ZUS zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- jak również składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodne z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poniesiony z tytułu ich otrzymania/ przekazania podatek, składki ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne zarówno w zakresie pochodnych wynagrodzenia pracownika jak i pracodawcy mogą zostać uznane za kwalifikowane, o ile spełnione są ww. przesłanki.

Jednocześnie informujemy iż Instytucja Zarządzająca PO KL nie jest właściwa do interpretacji przepisów ww. ustaw. W przedmiotowej kwestii należy, zatem kontaktować się z odpowiednią instytucją.

 
wyjaśnienie 16 - stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Drukuj Wyślij znajomemu

Zgodnie z pismem z dnia 18 listopada br. (znak: DZF-IV-92261-113-IK/08/11379) Instytucja Zarządzająca sprostowała wydane we wrześniu br. przepisy przejściowe, gdyż konieczność uzyskania pisemnej zgody projektodawcy/beneficjenta dotyczącej możliwości przyjęcia zmienionych postanowień zaktualizowanych Wytycznych i Zasad powinna dotyczyć wyłącznie Zasad, a nie Wytycznych.

 

Czytaj całość
 
wyjaśnienie 17 - stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Drukuj Wyślij znajomemu

Do wszystkich projektów, które są realizowane na podstawie zawartych umów należy stosować określoną w umowie procedurą dokonywania zmian w projekcie. W związku z powyższym, beneficjent ma prawo wystąpić do IP/IP2 o zmianę sposobu rozliczenia kosztów pośrednich. Zadeklarowanych ryczałtowo wyliczonych Wytycznych jest dla niego niekorzystny. Niemniej jednak, zmiana ta wymaga anektowania umowy.

Czytaj całość
 
wyjaśnienie 14 Drukuj Wyślij znajomemu
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy, kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy mają obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe
i zdrowotne za osoby pobierające stypendium z tytułu uczestnictwa w powyższych formach aktywizacji zawodowej (obowiązek ten dotyczy zarówno osób zarejestrowanych jako bezrobotne, jak też pozostałych osób pozostających bez zatrudnienia, które znajdują się poza rejestrem prowadzonym przez powiatowy urząd pracy).

Czytaj całość
 
wyjaśnienie 13 Drukuj Wyślij znajomemu
1. Instrument w postaci praktyk zawodowych, wprowadzony w ramach Poddzialania 6.1.1 PO KL ma na celu umożliwienie uczestnikom projektu zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez, praktyczne wykonywanie określonych zadań na stanowisku pracy, zgodnie
z programem ustalonym pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem projektu.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 17