shadow_left
Logo
Shadow_R
   
Aktualności
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY WSTRZYMUJE OGŁASZANIE KOLEJNYCH KONKURSÓW Drukuj Wyślij znajomemu
Informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy wstrzymuje ogłoszenie kolejnych konkursów na dofinansowanie projektów ujętych w Planach Działań na rok 2014. O ewentualnych zmianach w powyższym zakresie będziemy informować na bieżąco.
 
Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków Drukuj Wyślij znajomemu

W dniu 2 kwietnia br. Minister Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL. Wytyczne wchodza w zycie z dniem 1 maja 2014 r.

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zestawinie dokonanych zmian
 

 

 
Wyniki KOP w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/8.1.1/A2/1/13 Drukuj Wyślij znajomemu
Lista rankingowa wniosków poddanych ocenie w ramach posiedzenia KOP przeprowadzonego w okresie 07 października 2013 r. – 15 kwietnia 2014 r. dla konkursu zamkniętego nr PO KL/8.1.1/A2/1/13
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłasza konkurszamknięty nr PO KL/8.1.2/A2/1/14 Drukuj Wyślij znajomemu
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłasza konkurs na składanie wniosków
o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
 
Konkurs zamknięty nr PO KL/8.1.2/A2/1/14
„Wsparcie dla pracowników sektora oświaty”

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:
 
1. Szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu).
2. Poradnictwo psychologiczne.
3. Pośrednictwo pracy.
4. Staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie.
5. Subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy.
6. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
    i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł na osobę,
  • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie, w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą
w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność
w ramach danego projektu).
7. Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 tys. zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.
8. Studia podyplomowe.
 
Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu wynosi:
5 932 000,00 PLN.
 
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone
w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu
na podstawie art.207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.).
Dokumentacja Konkursowa dostępna jest w siedzibie WUP oraz na stronie internetowej www.wup.kielce.pl/pokl.

Nabór wniosków do konkursu zamkniętego nr PO KL/8.1.2/A2/1/14 prowadzony jest :
od 24.03.2014 r. do 23.04.2014 r.
 
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem
lub pocztą, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
ul.
Witosa 86, 25 – 561 Kielce, tel. 41 364 16 22, adres e-mail: wup@wup.kielce.pl

Czytaj całość
 
Wyniki KOP w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/8.1.1/A1/1/13 Drukuj Wyślij znajomemu
W dniu 12.03.2014 r. zamieszczona została lista rankingowa wniosków poddanych ocenie w ramach posiedzenia KOP przeprowadzonego w okresie 30 września 2013 r. – 12 marca 2014 r. dla konkursu zamkniętego nr PO KL/8.1.1/A1/1/13
 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 242