shadow_left
Logo
Shadow_R
   
Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłasza konkurszamknięty nr PO KL/8.1.2/A2/1/14 Drukuj Wyślij znajomemu
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłasza konkurs na składanie wniosków
o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
 
Konkurs zamknięty nr PO KL/8.1.2/A2/1/14
„Wsparcie dla pracowników sektora oświaty”

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:
 
1. Szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu).
2. Poradnictwo psychologiczne.
3. Pośrednictwo pracy.
4. Staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie.
5. Subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy.
6. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
    i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł na osobę,
  • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie, w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą
w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność
w ramach danego projektu).
7. Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 tys. zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.
8. Studia podyplomowe.
 
Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu wynosi:
5 932 000,00 PLN.
 
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone
w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu
na podstawie art.207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.).
Dokumentacja Konkursowa dostępna jest w siedzibie WUP oraz na stronie internetowej www.wup.kielce.pl/pokl.

Nabór wniosków do konkursu zamkniętego nr PO KL/8.1.2/A2/1/14 prowadzony jest :
od 24.03.2014 r. do 23.04.2014 r.
 
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem
lub pocztą, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
ul.
Witosa 86, 25 – 561 Kielce, tel. 41 364 16 22, adres e-mail: wup@wup.kielce.pl

Czytaj całość
 
Wyniki KOP w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/8.1.1/A1/1/13 Drukuj Wyślij znajomemu
W dniu 12.03.2014 r. zamieszczona została lista rankingowa wniosków poddanych ocenie w ramach posiedzenia KOP przeprowadzonego w okresie 30 września 2013 r. – 12 marca 2014 r. dla konkursu zamkniętego nr PO KL/8.1.1/A1/1/13
 
 
ZAPROSZENIE DOP ORGANIZOWANIA DNI OTWARTYCH W RAMACH OBCHODÓW DZIESIĘCIOLECIA CZŁONKOWSTWA W UNII EU Drukuj Wyślij znajomemu
Informujemy, iż Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego organizuje akcję „Dni otwarte” w dniach 1 – 11 maja 2014 roku promującą najlepsze projekty współfinansowane ze środków EFS. Pragniemy zachęcić Beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach POKL do udziału w akcji i wykorzystania okazji do promocji osiągniętych rezultatów i ich znaczenia dla rozwoju zasobów ludzkich w naszym regionie.
Przypadająca w tym roku 10. rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest doskonałą okazją, aby zaprezentować mieszkańcom Polski przedsięwzięcia i inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich, które poprawiają jakość życia nas wszystkich. To doskonały moment, aby Państwo - jako beneficjenci Funduszy Europejskich - pochwalili się swoimi osiągnięciami, a zaangażowanie w to wydarzenie przyczyni się do dodatkowej promocji Państwa projektu.
Aby wziąć udział w akcji wystarczy „otworzyć swój projekt” dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 1 do 11 maja br. Dni otwarte zostaną objęte dedykowaną promocją w mediach, a najciekawsze i najatrakcyjniej zaprezentowane projekty będą miały szansę zostać pokazane w licznych audycjach telewizyjnych. Zaprosimy mieszkańców Polski do odwiedzenia projektów „tuż obok”, jak i obiektów znajdujących się w innych miejscowościach.
Ponadto, na specjalnie uruchomionej stronie internetowej akcji znajdą się informacje o każdym projekcie wraz z opisem atrakcji oferowanych przez beneficjenta (tzw. program „Dnia Otwartego”), godzinami otwarcia, mapką dojazdu. W ramach akcji zapewniamy wspólne szablony materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas Dni Otwartych i ich promocji (np. bannery internetowe, ulotki, plakaty itp.).
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem, prosimy:
- zapoznać się z załączonym do pisma regulaminem akcji.
- przesłać zgłoszenie mailowo na adres: p.lulek@wup.kielce.pl
 
W załączeniu udostępniamy regulamin Dni Otwartych oraz formularz zgłoszeniowy.
 
VIII EDYCJA EUROPEJSKICH NAGRÓD PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (ENPP) Drukuj Wyślij znajomemu

Do 31 marca br. do Oddziału Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego można składać formularze zgłoszeniowe w ramach etapu regionalnego VIII EDYCJI EUROPEJSKICH NAGRÓD PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (ENPP) – konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską, który jest formą uznania i wyróżnienia szczególnie cennych inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.


Celem tego prestiżowego Konkursu jest wyłonienie i promowanie innowacyjnych przedsięwzięć skutecznie wspierających przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość, zaprezentowanie i rozpowszechnienie przykładów najlepszych, nowatorskich rozwiązań w tej dziedzinie, zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat roli przedsiębiorstw dla efektywnego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz motywowanie potencjalnych przedsiębiorców do rozpoczęcia własnej działalności.

W konkursie mogą brać udział władze krajowe, regionalne lub lokalne z UE oraz krajów stowarzyszonych w ramach programu na rzecz konkurencyjności i innowacji - Islandii, Norwegii, Serbii i Turcji. Mogą być to organizacje krajowe, miasta, regiony i wspólnoty, jak również partnerstwa publiczno-prywatne zawierane przez władze publiczne i przedsiębiorców, a także programy edukacyjne i organizacje biznesowe.
 
 
Czytaj całość
 
Centro Italiano Opere Femminili Salesiane poszukuje partnerów ponadnarodowych do współpracy Drukuj Wyślij znajomemu
Stowarzyszenie Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale przygotowuje obecnie projekt na konkurs w ramach Programu „Prawa Podstawowe i Obywatelstwo 2007 – 2013 (Fundamental rights and citizenship 2007-2013)” i poszukuje partnerów ponadnarodowych do współpracy.
 
Celem przedsięwzięcia  jest podniesienie wiedzy na temat zjawiska rasizmu i dyskryminacji w systemie edukacji i szkoleń zawodowych oraz zaadaptowanie efektywnych i „szytych na miarę” kursów/szkoleń oraz narzędzi podnoszenia świadomości w celu rozpoznania tych zjawisk, walki z nimi,  a następnie raportowania odniesieniu do wszystkich zaangażowanych grup docelowych (uczniów, nauczycieli/trenerów).
 
Więcej informacji na temat projektu znajduje się w załączonej Fiszce projektowej. Dodatkowo w załączeniu znajdą Państwo także Dokumentację Konkursową w ramach Programu „Prawa Podstawowe i Obywatelstwo 2007 – 2013”.
Termin składania wniosków na konkurs upływa 12 marca br., więc zainteresowane podmioty proszone są o jak najszybszy kontakt z Panią Laurą Bianconi (tel. 06 5729911 – fax. 06 45210030, lbianconi@ciofs-fp.orgwww.ciofs-fp.org, Area Progettazione CIOFS-FP, Via di San Saba, 14 – 00153 Roma).
 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 239