Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

W dniu 14 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli harmonogram posiedzenia. Pierwszym punktem obrad było wydanie opinii w sprawach dotyczących utworzenia nowych kierunków kształcenia w szkołach z terenu województwa świętokrzyskiego. Członkowie WRRP rozpatrzyli łącznie 44 wnioski złożone przez dyrektorów 13 szkół.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) wyłoniony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP z terenu miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna. 

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swoją firmę i podnosić kwalifikacje pracowników mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80% na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.Refundacja obejmuj usługi rozwojowe, któremająna celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw.Kwota dofinansowania dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego pracownika nie może przekroczyć 6000 złoraz 60 000 zł dla przedsiębiorstwa na cały okres realizacji projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad dofinansowania:
na stronie www.siph.com.pl
przyjmowanie wniosków: Punkt Obsługi Przedsiębiorców – Starachowice 27-200,
ul. Radomska 29 pok. 208, telefon +48 500 053 742,
e-mail: star.bur@siph.com.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu SIPH ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, tel. 41 368 02 78 e-mail: bp.bur@siph.com.pl

Dla przedsiębiorstw i pracowników sektora MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem obszarów funkcjonalnych miast Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Skarżyska-Kamiennej – Operatorem PSF jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach w partnerstwie z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, więcej informacji: BIZNES ADAPTER: http://www.it.kielce.pl/ oraz http://opiwpr.org.pl

Projekt: OPERATOR usług rozwojowych dla MŚP z obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżyska-Kamienna dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych BUR współfinansowany jest w ramach Działania 10.05 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Od dnia 1 czerwca 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 962), zmieniające przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.) w zakresie funkcjonowania agencji zatrudnienia. Wyjątek stanowią przepisy art. 5 pkt 9 (w zakresie art. 18o ust. 2) oraz art. 5 pkt 14 przedmiotowej ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 1. Najważniejsze zmiany dotyczą:
  1. wprowadzenia dwóch certyfikatów - osobny certyfikat uprawniający do świadczenia trzech usług (pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego) oraz osobny certyfikat uprawniający do świadczenia pracy tymczasowej;
  2. działalności w zakresie pracy tymczasowej, do świadczenia której zawsze będzie wymagane uzyskanie certyfikatu marszałka województwa (również w przypadku świadczenia pracy tymczasowej przez podmioty zagraniczne z UE/EOG);
  3. wprowadzenia nowej regulacji dotyczącej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa pracy, polegającej na kierowaniu cudzoziemców do pracy do polskich podmiotów
  4. rozszerzenia podstaw do wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia dla podmiotów, które naruszyły ustawowe warunki prowadzenia agencji zatrudnienia i pomimo wyznaczenia terminu, nie usunęły tych naruszeń (np. dotyczących nieprzedstawienia informacji o działalności agencji zatrudnienia oraz przepisu dotyczącego posiadania lokalu, w którym są świadczone usługi).
 2. Zmiany dotyczące agencji zatrudnienia posiadających wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w dniu wejścia w życie przedmiotowej ustawy:
  1. na agencje zatrudnienia zostaje nałożony obowiązek złożenia marszałkowi województwa, w terminie do:
   1. dnia 31 sierpnia 2017 r., oświadczenia ze wskazaniem, m. in. jakiego rodzaju usługi zamierza świadczyć agencja zatrudnienia (art. 20 przepisów przejściowych);
   2. dnia 15 stycznia 2018 r., informacji o adresach lokali do świadczenia usług (art. 21 przepisów przejściowych);
  2. agencje zatrudnienia wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia będą miały możliwość prowadzenia działalności na podstawie dotychczas wydanych certyfikatów, nie dłużej niż do dnia 31.12.2017 r. (art. 20 ust. 4 przepisów przejściowych);
  3. agencje zatrudnienia obowiązane są do przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2017 r. na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych (art. 23 przepisów przejściowych).
 3. Zmiany dotyczące agencji zatrudnienia będących w trakcie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia:
  1. w przypadku postępowań z zakresu zmiany wpisów w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 22 przepisów przejściowych),
  2. złożone i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie ustawy wnioski o wpis do rejestru agencji zatrudnienia zostaną pozostawione bez rozpoznania a wniesiona opłata za wydanie certyfikatu zostanie zwrócona (art. 24 przepisów przejściowych).
 4. Podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia (...), tj. świadczące pracę tymczasową bez wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia będą mogły do końca grudnia 2017 r. świadczyć pracę tymczasową na dotychczasowych zasadach (art. 19 ust. 1 przepisów przejściowych).

Przedsiębiorcy zagraniczni o których mowa w art. 19i ustawy o promocji zatrudnienia (...), są obowiązani do końca grudnia 2017 r., do złożenia marszałkowi województwa dokumentu uprawniającego ich do prowadzenia działalności w zakresie usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państwa pochodzenia, przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (art. 19 ust. 2 przepisów przejściowych). Tłumaczenia przysięgłe mogą być sporządzane nie tylko przez polskich tłumaczy wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, ale także przez tłumaczy przysięgłych z innych państw członkowskich UE

W dniu 14 czerwca br. (środa), o godzinie 10.00 odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach - posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

Strona 10 z 23

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton