Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Informuję, że umowa na realizację powyższego projektu w ramach Działania 10.4 RPOWŚ została rozwiązana w trybie natychmiastowym. W związku z powyższym, wszelkie terminy dotyczące podjęcia przez uczestników działalności gospodarczej zostają zawieszone. W chwili obecnej Wojewódzki Urząd Pracy analizuje możliwości kontynuacji wsparcia mającego doprowadzić do przyznania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej, zgodnie z listą rankingową biznesplanów w ramach Działania 10.4 RPOWŚ. O dalszych decyzjach dotyczących uczestników będziemy informować na bieżąco, za pośrednictwem komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej naszego urzędu.

Upowszechnianie profesjonalnego doradztwa edukacyjno – zawodowego i coraz lepsze przygotowywanie młodzieży do wejścia na rynek pracy – to główne cele, jakie ma przynieść Porozumienie o Współpracy zawarte pomiędzy naszym Urzędem i władzami oświatowymi. Doradcy zawodowi od lat przekonują, jak ważne jest, by młodzi ludzie podejmowali świadome decyzje edukacyjno – zawodowe. Wyzwania w tym zakresie stoją zarówno przed polską szkołą, jak również publicznymi służbami zatrudnienia.


Doradztwo zawodowe i planowanie kariery stanowią jedne z głównych zadań, jakie od lat realizuje Wojewódzki Urząd Pracy. Nasi doradcy są obecni zarówno w szkołach, uczelniach, jak również podczas wszelkich wydarzeń promujących zatrudnienie wśród osób w każdym wieku.  W roku bieżącym realizujemy m.in. cykl spotkań warsztatowo – doradczych z młodzieżą liceów ogólnokształcących na terenie całego województwa. Po zakończonych spotkaniach w Busku – Zdroju, w kwietniu planujemy warsztaty dla licealistów z Jędrzejowa, Sandomierza i Skarżyska – Kamiennej. W naszym Urzędzie działa również Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które świadczy bezpłatne, profesjonalne usługi w zakresie doradztwa, poradnictwa zawodowego i psychologicznego związanego z edukacją i planowaniem kariery. Ze szczegółową ofertą można zapoznać się na naszej stronie internetowej w oddzielnej zakładce Centrum.

    Regionalne Targi Pracy zorganizowane po raz pierwszy w Busku –Zdroju okazały się rekordowe pod względem liczby wystawców. Aż na 72 stoiskach dostępne były oferty pracy w regionie, kraju i za granicą, informacje nt. możliwości uzyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz oferty kształcenia szkolnego i ustawicznego.  
    Osobom poszukującym pracy oferowano zatrudnienie m.in. w zawodach: izolator ścian, kasjer – sprzedawca, cieśla budowlany, zbrojarz, kelner/barman, kierowca samochodu ciężarowego, szwaczka. Poszukiwani byli również przedstawiciele handlowi, kierowcy z kat. prawa jazdy C+E, fizjoterapeuci, kucharze i in.
    Na stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy dostępne były oferty pracy za granicą pozyskane od pracodawców z krajów UE w ramach sieci EURES. Najwięcej ofert pochodziło z Niemiec, Belgii i Czech, poszukiwani byli również pracownicy do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji i Norwegii. Przeważały oferty pracy w branży metalowej i budowlanej oraz medycznej.
    Agencje zatrudnienia poszukiwały kandydatów do pracy sezonowej za granicą: przy zbiorze winogron we Francji, zbiorze szparagów w Niemczech i Austrii, w szklarni na terenie Holandii. Były także oferty pracy dla opiekunów osób starszych na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii.
    Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się spotkania informacyjne Własna firma - pomoc na starcie oraz Wyjazdy do pracy za granicą – co musisz wiedzieć prowadzone przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach i Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju.

Informujemy, iż Uchwała Nr 2376/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim” została opublikowana w dniu 20 marca 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, poz. 978.

Traci moc Uchwała nr 1311/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 kwietna 2016 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/978/

Strona 9 z 20

handel zielona ohp wrota logo buton