Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż wszystkie instytucje z terenu województwa świętokrzyskiego wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) winny poinformować Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w formie papierowej lub elektronicznej o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym do dnia 31 stycznia 2019 roku.

 

Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało wykreśleniem z Rejestru.

Wypełniony elektronicznie wniosek o kontynuację działalności za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów (STOR) pod adresem: www.stor.praca.gov.pl należy:

 • podpisać podpisem elektronicznym, lub
 • w przypadku braku podpisu elektronicznego wydrukować, podpisać ręcznie czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu i złożyć w formie papierowej do WUP Kielce.

Wniosek, który zamieszczony jest na stronie internetowej www.wup.kielce.pl  w  „Kontynuacja działalności instytucji szkoleniowych w 2019 roku” lub w zakładce: Instytucje szkoleniowe/Kontynuacja działalności, można wypełnić również ręcznie lub w wersji Word

Wypełniony wniosek w wersji papierowej należy podpisać czytelnie przez osobę kierującą instytucją szkoleniową i przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Wniosek o kontynuację - do pobrania.

    

Uwaga!

 

Wypełniając wniosek, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

 • W górnej części wniosku zaznaczamy kwadrat dotyczący kontynuacji działalności.
 •  Wniosek w wersji papierowej winna podpisać osoba kierująca instytucją szkoleniową czytelnie.
 • Gdy modyfikacji ulegają dane ogólne instytucji szkoleniowej (np. zmiana nazwy, zmiana adresu siedziby, zmiana osoby kierującej) i nie ma możliwości weryfikacji tych danych
  w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym (tj. CEIDG, KRS), należy dostarczyć  dokumenty potwierdzające ww. zmianę.
 • Sformułowanie „w bieżącym roku kalendarzowym" oznacza konieczność ujęcia danych dotyczących 2019 r. (tematyka prowadzonych szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych; kadra prowadząca szkolenia; baza lokalowa; jej wyposażenie i środki dydaktyczne; metody oceny jakości szkoleń).
 • W pozycjach, w których występuje we wniosku sformułowanie „w poprzednim roku kalendarzowym" (dział 6 i 7), dane winny dotyczyć 2018 r.

Tabelę 2.2 instytucja szkoleniowa wypełnia, jeżeli w bieżącym roku kalendarzowym (2019) realizuje przygotowanie zawodowe dorosłych lub jeżeli zgłosiła do urzędu wniosek o gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych, bądź planuje to zrobić w bieżącym roku kalendarzowym. Natomiast instytucja, która nie realizuje przygotowania zawodowego dorosłych oraz nie przeprowadza egzaminu sprawdzającego po przyuczeniu do pracy pomija punkt 2.2. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku punktów 6.3.6.4. w dziale 6 wniosku, jeżeli instytucja szkoleniowa nie realizowała przygotowania zawodowego dorosłych, bądź nie przeprowadzała egzaminów w 2018 roku wpisuje w tych punktach 0.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż pomocne wskazówki dotyczące wypełnienia poszczególnych działów ww. wniosku znajdą Państwo w „Instrukcji wypełniania wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych i jego aktualizacji” plik do pobrania

Natomiast przyporządkowując odpowiedni kod obszaru szkolenia w tabeli/ach wniosku można się posiłkować materiałem „Obszary szkolenia w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych – Komentarz” plik do pobrania.

 Ponadto przypomina się, że w Systemie Teleinformatycznym Obsługi Rejestrów (STOR) www.stor.praca.gov.pl  istnieje funkcjonalność umożliwiająca generowanie przez wszystkich użytkowników aktualnego potwierdzenia wpisu do RIS.

Aby wygenerować ww. dokument należy na stronie głównej aplikacji nacisnąć przycisk „Rejestr instytucji szkoleniowych” - pojawią się wówczas wszystkie zarejestrowane w aplikacji instytucje. Przy pomocy wybranej kategorii wyszukać własną instytucję i wejść w szczegóły instytucji, a następnie skorzystać z funkcji „Drukuj aktualny wpis do RIS”. Istnieje również możliwość zapisania wygenerowanego pliku.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestru instytucji szkoleniowych można uzyskać w pok. nr 14 w siedzibie WUP od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub pod numerem tel. 41 36 41 611.

Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późn. zm.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach, realizującemu zadania z zakresu prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w imieniu marszałka województwa, informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok poprzedni (2018) - w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2017r., poz. 1064).

Wypełniony elektronicznie formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów (STOR) pod adresem: www.stor.praca.gov.pl należy:

 • podpisać podpisem elektronicznym, lub
 • w przypadku braku podpisu elektronicznego wydrukować, podpisać ręcznie czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu i złożyć w formie papierowej do WUP Kielce.

Formularz, który zamieszczony jest na stronie internetowej www.wup.kielce.pl w „Informacja o działalności agencji zatrudnienia za rok 2018” lub w zakładce: Agencje zatrudnienia/Informacja o działalności agencji za rok poprzedni można wypełnić również ręcznie lub w wersji Word.
Wypełniony formularz w wersji papierowej należy podpisać czytelnie i przekazać do:
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
ul. Witosa 86
25-561 Kielce

Pliki do pobrania:

Formularz informacji o działalności agencji

Nazwy Grup Elementarnych Zawodów i ich 4-cyfrowe symbole

Uwaga!

Wypełniając wniosek, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

 • Wpisać nazwę i adres siedziby agencji zatrudnienia, nr telefonu, datę sporządzenia i w przypadku informacji przekazanej w postaci papierowej należy podpisać czytelnie.
 • Zaznaczyć kwadrat wstawiając znak „X” dotyczący informacji o działalności agencji zatrudnienia a nie zmiany informacji i wpisać 2018 w miejscu za…….rok.
 • Zaznaczyć kwadrat przy usłudze, którą zrealizowano w 2018 roku zgodnie z posiadanymi certyfikatami i wypełnić tabele wskazane obok w nawiasie. Dotyczy to także „zerowej” działalności, wówczas zaznaczyć i wypełnić tabele (wpisując „0”) dotyczące usług, które zamierzano realizować w 2018 roku.
 • Wpisać numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
 • Zaznaczyć właściwy kwadrat „tak” lub „nie” czy agencja jest zrzeszona w związku branżowym.
 • Uwzględnić w odpowiednich tabelach (nr 1.2., 2.1., 5.1.) liczbę cudzoziemców oraz obywatelstwo osób korzystających z poszczególnych usług (tabela nr 1.3., 2.2., 5.2.).

 

Szczegółowe informacje dotyczące rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia można uzyskać w pok. nr 14 w siedzibie WUP od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub pod numerem tel. 41 36 41 611.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przygotowało broszurę zawierają dane teleadresowe oraz krótkie opisy sieci i punktów informacyjnych zajmujących się tematyką Unii Europejskiej.

Za pośrednictwem działających w Polsce sieci zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się więcej o pracy UE w poszczególnych obszarach i aktywnie uczestniczyć w dialogu z jej instytucjami. Punkty informacyjne UE organizują debaty, szkolenia, lekcje europejskie oraz spotkania tematyczne, współpracują z instytucjami administracji publicznej, samorządami lokalnymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi, a także z innymi sieciami informacyjnymi. Oferują bezpłatne praktyki dla studentów i absolwentów kierunków społecznych i europejskich. Dysponują publikacjami dotyczącymi instytucji i polityki UE, które można bezpłatnie otrzymać.

Każda osoba zainteresowana działalnością UE oraz poszukująca informacji na tematy unijne może bezpośrednio zwrócić się do Punktów w celu uzyskania odpowiedzi na swoje pytania.

Broszura do pobrania

Komisja Europejska zachęca do udziału w kampanii społecznej #EuandME, której celem jest uświadomienie młodym ludziom, jakie korzyści płyną z bycia członkiem europejskiej wspólnoty.

Wielu młodych Europejczyków korzysta z udogodnień oferowanych przez UE, nie zdając sobie z tego sprawy. Dostęp do Internetu po przystępnej cenie, międzynarodowa opieka zdrowotna czy gwarancja ochrony praw konsumenta to tylko niektóre przykłady.

Kampania #EUandME pomaga młodym obywatelom UE zrozumieć, jaką rolę odgrywa Unia w ich codziennym życiu oraz wspiera upowszechnianie wiedzy na temat uprawnień przysługujących obywatelom państw członkowskich.

Zapraszamy do odwiedzenia strony kampanii, a szczególnie tej, która porusza zagadnienia z zakresu pracy i życia za granicą: https://europa.eu/euandme/passion/work-and-live-abroad_pl

Strona 7 z 31

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo