Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,na realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019 województwo świętokrzyskie otrzymało kwotę 5.506.000 złotych. Prawdopodobnie już na początku 2019 roku środki te trafią do wszystkich powiatowych urzędów pracy naszego regionu. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał podziału w/w kwoty pomiędzy poszczególne samorządy powiatowe, uwzględniając złożone zapotrzebowanie oraz liczbę podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie każdego z powiatów. Finalnie, środki te trafią właśnie do pracodawców i ich pracowników.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych umiejętności. W ramach KFS można finansować:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

W 2019 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach głównej puli środków (wskazał 6 następujących priorytetów:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

W przypadku rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Rada Rynku Pracy określiła następujące trzy cele wydatkowania:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Wzorem lat ubiegłych Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował spotkanie informacyjne dotyczące obowiązujących przepisów i procedur związanych z funkcjonowaniem agencji zatrudnienia. Uczestniczyło w nim 40 przedstawicieli agencji zatrudnienia działających na terenie naszego województwa.

Zagadnienia merytoryczne dotyczące rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prezentował pracownik naszego Urzędu. Szczegółowo omówiono tematykę z zakresu agencji zatrudnienia, w tym formularz informacji o działalności, który agencje zatrudnienia składają za rok poprzedni.

Przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy omówił kwestie związane z przestrzeganiem prawa pracy przez agencje zatrudnienia, w szczególności przepisy dotyczące stosunku pracy i innych świadczeń z niego wynikających.

Ponadto gościliśmy przedstawicielki Regionalnego Centrum Rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Panią Beatę Gawęcką-Ajchel i Panią Annę Zuszek, które przedstawiły założenia i cele Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Z uwagi na ważność omawianych zagadnień, uczestnicy dodatkowo korzystali z indywidualnych konsultacji osób prezentujących poszczególne zagadnienia.

Prezentacja dotycząca rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie dla wnioskodawców konkursu „Krajowe zamówienia publiczne. Makroregion 3”. Celem konkursu jest uzupełnienie wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zamówień publicznych, skierowanego do MMSP z województw: podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

W trakcie spotkania przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówi zasady ubiegania się o dotację w ramach trwającego obecnie konkursu. Ekspert omówi kryteria, przedstawi sposób wypełniania wniosku i odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Termin i miejsce spotkania:
9 listopada 2018 r. w Krakowie – Campanile Kraków, ul. Św. Tomasza 34, 31-023 Kraków (sala konferencyjna, piętro I)
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Załączniki:
Program ramowy
Formularz rejestracyjny

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach nawiązał współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych. Płaszczyzną porozumienia jest projekt „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

W ramach partnerstwa WUP i IBE będą wspierać wzajemne działania skierowane dla odbiorców rynku pracy, przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia, agencji zatrudnienia i pracodawców. Jednym z zadań Instytutu Badań Edukacyjnych jest prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), który to stanowi odpowiedz na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Wprowadzenie ZRK ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa pracowników na rynku pracy – w tym systemie większe znaczenie mają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy. Rejestr jest platformą zawierającą informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Współpraca pomiędzy WUP i IBE poprzez cykl spotkań pozwoli dotrzeć z informacjami na temat systemu do grup zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji: począwszy od pracowników, pracodawców, instytucje rynku pracy, doradców zawodowych przez osoby poszukujące pracy aż po jednostki samorządu terytorialnego czy związki zawodowe.

Porozumienie podpisali Beata Gawęcka-Ajchel z IBE i Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk.

Strona 4 z 26

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton