Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bipkondolencje

W dniu 20 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

Pierwszym punktem obrad było wydanie opinii w sprawach dotyczących utworzenia nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach z terenu województwa świętokrzyskiego. Rada pozytywnie zaopiniowała 3 wnioski Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim dot. prowadzenia kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie:

 1. kwalifikacji RL. 16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, wyodrębnionej
  w zawodzie Technik rolnik (314207),

 2. kwalifikacji RD. 18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, wyodrębnionej w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930),
 3. kwalifikacji RD. 17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, wyodrębnionej w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930).

Członkowie Rady wysłuchali sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dotyczących:

 • zadań finansowanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Ponadto uczestnicy obrad zapoznali się również z informacją nt. stanu wdrażania Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w odniesieniu do działań realizowanych przez WUP w Kielcach oraz z Informacją o sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim, w tym z aktualnym poziomem i strukturą bezrobocia.

Jest już dostępne najnowsze wydawnictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a w nim - zbilansowane rezultaty działań aktywizacyjnych z okresu 2013 - 2017. Publikacja adresowana jest do osób i instytucji zainteresowanych działaniami publicznych służb zatrudnienia w zakresie wspierania podnoszenia kwalifikacji. Ujmuje również m.in. ogólnokrajowe dane na temat wykorzystania Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zapraszamy do lektury.

 

Broszura statystyczna 2013-2018 Wspieranie przez urzędy pracy rozwoju zasobów ludzkich środkami FP

Zaproszenie EWE 22.11

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie w Kielcach z ekspertami europejskiej sieci Early Warning Europe:

22. listopada br. godz. 16:00 w Terminalu Spotkań (ul. Głowackiego 9, Kielce)

Early Warning Europe to inicjatywa skierowana do wszystkich przedsiębiorców z sektora MMŚP, którzy chcą dowiedzieć się jak uniknąć sytuacji kryzysowej w biznesie lub rozpoznać symptomy nadciągających trudności.

Dowiedz się jak uzyskać BEZPŁATNĄ pomoc doradców, mentorów.

Poznaj i skorzystaj z wiedzy przedsiębiorców, którzy pokonali kryzys w biznesie.

Zapraszamy firmy z wszystkich branż.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Potwierdzenie udziału prosimy kierować e-mailowo: biuro@szpp.eu i telefonicznie: 41 341 70 39 do 20.11.2018.

Agenda spotkania:
16:00- 16:30 Prezentacja działań sieci Early Warning Europe w Polsce, Eleni Tzoka Stecka, koordynator ds. rozwoju mentorów w projekcie EARLY WARNING EUROPE
16:30- 17:30 Interaktywny panel dyskusyjny z udziałem mentorów- Dariusza Urbasia BUDMAT (branża budowlana),
Pawła Indyki INDYKA (branża szkoleniowa), konsultanta- Renaty Muszyńskiej (menedżer z 16 – letnim doświadczeniem)
oraz firmy, która skorzystała z pomocy w projekcie Early Warning Europe
17:30-18:30 Jakub Pustuła – doradca do spraw marketingu „GOOGLE INTERNETOWE REWOLUCJE”
inicjatywy mającej na celu wspieranie przedsiębiorców w wykorzystaniu potencjału Internetu do rozwoju biznesu.
18:30-19:00 Podsumowanie i dyskusja

Zapraszają:
Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan & Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Kielce & Enterprise Europe Network przy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. & Fundacja Firmy Rodzinne

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,na realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019 województwo świętokrzyskie otrzymało kwotę 5.506.000 złotych. Prawdopodobnie już na początku 2019 roku środki te trafią do wszystkich powiatowych urzędów pracy naszego regionu. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał podziału w/w kwoty pomiędzy poszczególne samorządy powiatowe, uwzględniając złożone zapotrzebowanie oraz liczbę podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie każdego z powiatów. Finalnie, środki te trafią właśnie do pracodawców i ich pracowników.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych umiejętności. W ramach KFS można finansować:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

W 2019 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach głównej puli środków (wskazał 6 następujących priorytetów:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

W przypadku rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Rada Rynku Pracy określiła następujące trzy cele wydatkowania:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
Strona 3 z 26

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton