Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Z najnowszych statystyk rynku pracy wynika, że bezrobocie w województwie świętokrzyskim nadal dynamicznie spada. Pojawiająca się coraz większa liczba ofert pracy oraz aktywne programy rynku pracy (między innymi uruchomienie kolejnej edycji programów unijnych obwarowanych wysoką efektywnością zatrudnieniową) mają ogromny wpływ na wzrost zatrudnienia. Tak dobrego wyniku, jaki występuje w okresie ostatniego półrocza, na świętokrzyskim rynku pracy jeszcze nie było. Poziom bezrobocia z miesiąca na miesiąc jest coraz niższy. Z planów zatrudnieniowych pracodawców oraz sygnałów płynących z rynku wynika, że tendencja ta powinna się utrzymać.

W lipcu tego roku spadła do rekordowo niskiego poziomu 11,1 procent a liczba bezrobotnych obniżyła się do poziomu nieznacznie przekraczającego 58,5 tys. To, jak znaczący jest spadek bezrobocia na przestrzeni ostatnich lat najlepiej ilustrują liczby. W stosunku do 2002 roku, w którym bezrobocie osiągnęło apogeum (ponad 137,6 tys. osób w lutym 2002 roku) z rejestrów świętokrzyskich urzędów pracy ubyło ponad 79 tys. osób bezrobotnych.

Zdecydowanie najczęstszym powodem wyłączenia z ewidencji są obecnie podjęcia pracy. Od początku roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy ponad 27,5 tys. ofert zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. To o 6,3 tys. więcej, niż w roku ubiegłym. Zdecydowanie najwięcej ofert pochodzi z sektora prywatnego (78,7% wszystkich ofert). Świętokrzyskie urzędy pracy objęły w tym roku swoimi działaniami już blisko 18 tys. bezrobotnych – o prawie 33% więcej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

W zakładce „Świętokrzyski rynek pracy” na stronie internetowej naszego urzędu dostępne są najświeższe informacje o poziomie i strukturze bezrobocia. Zapraszamy do lektury.

Planujesz wyjazd do pracy za granicę? Chciałbyś poznać warunki życia i pracy w danym kraju?
Skorzystaj z czatu z doradcą EURES z wybranego kraju.

Na Europejskim Portalu Mobilności zawodowej EURES https://ec.europa.eu/eures/public/pl/chat-with-eures-advisers masz możliwość skontaktowania się z doradcami EURES z różnych krajów UE/EOG.

W każdy piątek wybrani doradcy EURES udzielać będą informacji o możliwości podjęcia zatrudnienia w Europie, założenia własnej firmy oraz innych tematów związanych z zatrudnieniem.
Pytania można zadawać w języku angielskim, niemieckim i francuskim oraz w języku kraju, z którego pochodzi doradca EURES.

Polscy doradcy EURES dostępni są w każdy roboczy dzień tygodnia w godzinach:
poniedziałek godz. 9.00-11:00
wtorek godz. 10.00-11:00
środa godz. 12.00-14:00
czwartek godz. 11.00-13:00
piątek godz. 13.00-15:00

Szukasz informacji o możliwości wykonywania pracy w swoim wyuczonym zawodzie w Niemczech? Dowiedz się więcej o projekcie, którego celem jest doradztwo w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce.

Projekt ProRecognition ma na celu świadczenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce. Na terenie Polski projekt realizowany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, przy wsparciu Federalnego Ministerstwa ds. Kształcenia i Nauki w Niemczech.


Inauguracja projektu nastąpiła w październiku 2015 roku, a jego zakończenie planowane jest na koniec 2018 roku. Projekt realizowany jest z funduszy Federalnego Ministerstwa ds. Kształcenia i Nauki w Niemczech, w ośmiu krajach: Polsce, Włoszech, Chinach, Indiach, Iranie, Maroko, Egipcie oraz Wietnamie. W ramach projektu realizowana jest –  obok doradztwa w zakresie postepowania w celu uznania kwalifikacji zawodowych w Polsce i w Niemczech – także pomoc w znalezieniu instytucji właściwej do rozpatrzenia konkretnej sprawy, ponieważ w Niemczech nie funkcjonuje jeden centralny urząd zajmujący się uznawaniem kwalifikacji.


Wnioski o uznanie kwalifikacji rozpatrywane są przez różne instytucje na terenie Niemiec, w zależności od posiadanych kwalifikacji oraz miejsca wykonywania danego zawodu przez wnioskodawcę. Doradztwo prowadzone w ramach projektu jest nieodpłatne i obejmuje:
opis procedury, informowanie o wymaganych dokumentach, pomoc w określeniu właściwego zawodu, informowanie nt. możliwych efektów procedury i ewentualnego dalszego postepowania. Opłacie podlega sama procedura uznawania kwalifikacji, obejmująca m.in. tłumaczenia dyplomów i innych właściwych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Koszt ww. procedury wynosi do 600 euro i uiszczany jest w Niemczech. Kwalifikacje mogą być uznane częściowo lub w całości. Kwalifikacje uznane na terenie jednego Landu w Niemczech są uznawane na terenie pozostałych, bez konieczności ponownego przechodzenia procedury.


Z projektu korzystają głównie Polacy, już zamieszkujący i pracujący na terenie Niemiec, zainteresowani uznaniem swoich kwalifikacji zawodowych zdobytych w Polsce, w celu pracy na odpowiednim stanowisku lub w wyuczonym zawodzie. Więcej informacji nt. projektu dostępnych jest na stronie projektu: www.prorecognition.eu oraz www.uznanie-kwalifikacji-w-niemczech.pl.


Uznawanie kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej


W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących systemu uznawania kwalifikacji w wybranym państwie członkowskim UE należy skontaktować się z wyznaczonym na poziomie krajowym ośrodkiem informacji, gdzie można dowiedzieć się więcej na temat przepisów krajowych i uzyskać doradztwo w zakresie przysługującego prawa. W Polsce rolę ośrodka informacji w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych pełni:


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3 (wejście od ul. Hożej 20)
00-529 Warszawa 53
tel. 22 52 92 266
fax 22 50 17 130


http://www.nauka.gov.pl/departamenty-ministerstwa/departament-wspolpracy-miedzynarodowej-dwm.html

Sieć EURES zaprasza polskich pracodawców poszukujących wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej oraz w przemyśle do zaprezentowania swoich ofert pracy podczas wydarzeń w Norwegii.

15 i 16 września 2016 r. w Oslo i Stavanger odbędą się dni rekrutacyjne pn. „Kariera w Polsce”. Organizuje je sieć EURES reprezentowana przez norweskie publiczne służby zatrudnienia we współpracy z polskimi publicznymi służbami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy. Celem dni rekrutacyjnych jest wsparcie poszukujących pracy będących obywatelami Polski, przebywających obecnie na terenie Norwegii w regionie Akershus oraz Rogaland, w znalezieniu zatrudnienia w Polsce. Podczas dni rekrutacyjnych promowane będą oferty pracy w Polsce.

W Oslo oraz Stavanger mieszka obecnie ok. 2,7 tys. bezrobotnych obywateli polskich zarejestrowanych w norweskich urzędach pracy. Są to wykwalifikowani pracownicy z doświadczeniem w pracy w Norwegii, głównie w branży budowlanej oraz przemyśle. Sieć EURES oferuje wsparcie w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników w postaci promocji polskich ofert pracy w Norwegii za pośrednictwem portalu internetowego norweskich publicznych służb zatrudnienia oraz na miejscu podczas obu wydarzeń.

W przypadku zainteresowania udziałem w tych wydarzeniach prosimy pracodawców polskich o kontakt do dnia 27 lipca 2016 r. z pośrednikiem pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy, wyraźnie sygnalizując chęć promocji ofert pracy w Norwegii. Oferta pracy zostanie opublikowana w centralnej bazie ofert pracy. Prosimy pracodawców, aby w ofertach pracy znalazły się dodatkowo informacje nt. rodzaju prowadzonej działalności firmy oraz czy pracodawca oferuje - obok wynagrodzenia - dodatkowe elementy uposażenia, wparcie przy przeniesieniu się do kraju lub integracji w miejscu pracy. Informacja te są niezbędne do zaprezentowania potencjalnym kandydatom.

Wsparcie sieci EURES jest bezpłatne.

Strona 17 z 20

handel zielona ohp wrota logo buton