Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Osoby, które w wyniku rozwiązania umów realizowanych przez podmiot Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek przerwały udział w projekcie, mogą zwracać się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy z wnioskiem o wydanie stosownych zaświadczeń. Zaświadczenia te będą wymagane podczas ewentualnej rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Informujemy ponadto, że \wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej www.aktywneswietokrzyskie.pl dotyczącej rozwiązanego projektu są niekatualne i nie mogą stanowić źródła informacji o projekcie.  Kolejne informacje dla uczestników projektów będziemy przekazywać na bieżąco.

Chcesz łatwo skorzystać z funduszy europejskich? Gubisz się w gąszczu programów, projektów, unijnych priorytetów i chciałbyś uporządkować swoją wiedzę na temat funduszy? Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów opracowanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

 

Nawiązując do informacji publikowanych przez regionalne media dotyczących nieprawidłowości w realizacji przez podmiot ENTERPRISE INVESTMENT Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek, Pl. Solidarności 1-3-5/218, 53-661 Wrocław projektu pt. „Droga do sukcesu - program wsparcia osób z terenu woj. świętokrzyskiego aktywizacji zawodowej poprzez własną działalność gospodarczą” oświadczam, że Wojewódzki Urząd Pracy rozwiązał z w/w podmiotem umowę na dofinansowanie projektu w trybie natychmiastowym. Bezpośrednio po powzięciu informacji na temat możliwych nieprawidłowości w realizacji projektu, zostały przeprowadzone czynności kontrolne mające na celu zabezpieczenie dokumentacji projektu, w tym danych osobowych dotyczących uczestników. Mając na względzie dobro osób uczestniczących w projekcie, Wojewódzki Urząd Pracy analizuje formalno — prawne możliwości kontynuacji wsparcia mającego doprowadzić do przyznania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej, zgodnie z listą rankingową biznesplanów. Informuję ponadto, że środki finansowe z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia dotacyjnego uczestnikom projektu nie zostały przekazane realizatorowi i pozostają w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dalsze kroki dotyczące uczestników projektu będą uzależnione od decyzji podejmowanych we współpracy z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego oraz Ministerstwem Rozwoju. Powyższe decyzje, w tym rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym, zostały podjęte również w stosunku do projektu pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 r.ż. w podregionie kieleckim” realizowanego przez podmiot ENTERPRISE INVESTMENT Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek.

Informuję ponadto, że w przypadku zawierania umów na realizacje projektów z w/w podmiotem, wszelkie procedury dotyczące oceny projektów, jak również weryfikacji beneficjenta przed podpisaniem umowy, zostały dochowane. Wojewódzki Urząd Pracy, przed podpisaniem umów, dwukrotnie (w marcu i kwietniu 2016 roku) zwracał się do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów z zapytaniem, czy podmiot ENTERPRISE INVESTMENT Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek nie został wykluczony z możliwości ubiegania się o środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów nie stwarzały przeszkód do zawarcia umów na dofinansowanie projektów.

Arkadiusz Piecyk
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

Informuję, że umowa na realizację powyższego projektu w ramach Działania 10.4 RPOWŚ została rozwiązana w trybie natychmiastowym. W związku z powyższym, wszelkie terminy dotyczące podjęcia przez uczestników działalności gospodarczej zostają zawieszone. W chwili obecnej Wojewódzki Urząd Pracy analizuje możliwości kontynuacji wsparcia mającego doprowadzić do przyznania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej, zgodnie z listą rankingową biznesplanów w ramach Działania 10.4 RPOWŚ. O dalszych decyzjach dotyczących uczestników będziemy informować na bieżąco, za pośrednictwem komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej naszego urzędu.

Upowszechnianie profesjonalnego doradztwa edukacyjno – zawodowego i coraz lepsze przygotowywanie młodzieży do wejścia na rynek pracy – to główne cele, jakie ma przynieść Porozumienie o Współpracy zawarte pomiędzy naszym Urzędem i władzami oświatowymi. Doradcy zawodowi od lat przekonują, jak ważne jest, by młodzi ludzie podejmowali świadome decyzje edukacyjno – zawodowe. Wyzwania w tym zakresie stoją zarówno przed polską szkołą, jak również publicznymi służbami zatrudnienia.


Doradztwo zawodowe i planowanie kariery stanowią jedne z głównych zadań, jakie od lat realizuje Wojewódzki Urząd Pracy. Nasi doradcy są obecni zarówno w szkołach, uczelniach, jak również podczas wszelkich wydarzeń promujących zatrudnienie wśród osób w każdym wieku.  W roku bieżącym realizujemy m.in. cykl spotkań warsztatowo – doradczych z młodzieżą liceów ogólnokształcących na terenie całego województwa. Po zakończonych spotkaniach w Busku – Zdroju, w kwietniu planujemy warsztaty dla licealistów z Jędrzejowa, Sandomierza i Skarżyska – Kamiennej. W naszym Urzędzie działa również Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które świadczy bezpłatne, profesjonalne usługi w zakresie doradztwa, poradnictwa zawodowego i psychologicznego związanego z edukacją i planowaniem kariery. Ze szczegółową ofertą można zapoznać się na naszej stronie internetowej w oddzielnej zakładce Centrum.

Strona 10 z 20

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton