Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Dwóch operatorów wyłonionych w konkursie będzie realizować usługi rozwojowe dla świętokrzyskich przedsiębiorców w ramach Bazy Usług Rozwojowych: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ŚCITT) oraz Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa (SIPH). W dniu 3 kwietnia br. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy podpisał umowy, dzięki którym wsparcie otrzyma łącznie 520 świętokrzyskich firm. W regionie powstał Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych, który umożliwi przedsiębiorcom swobodny wybór usług odpowiadających ich potrzebom rozwojowym. W Bazie znajdzie się szeroki wachlarz kursów i specjalistycznych szkoleń zawodowych, a także m.in. studiów podyplomowych, usług doradczych i innych form wsparcia dla firm. Baza dostępnych usług z każdym dniem się powiększa, a z zasadą jej funkcjonowania można zapoznać się na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Jak będzie wyglądać system finansowania usług rozwojowych?

Na potrzeby korzystania z Bazy Usług Rozwojowych, region świętokrzyski został podzielony na 2 obszary wsparcia. Przedsiębiorcy z obszarów funkcjonalnych Skarżyska – Kamiennej, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego będą korzystać z systemu za pośrednictwem Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Firmy z pozostałej części regionu, w tym z Kielc, będą obsługiwani przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. W najbliższym czasie powstaną na terenie województwa stacjonarne punkty obsługi przedsiębiorców. Tam będzie można załatwić wszelkie formalności związane z korzystaniem z Bazy, włącznie z pomocą w wyborze usługi dopasowanej do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.

Na jaką refundację mogą liczyć przedsiębiorcy ?

Dzięki umowie zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz ŚCITT oraz SIPH, przedsiębiorcy spełniający określone warunki będą mogli liczyć na refundację usług rozwojowych sięgającą 80% kosztów usługi. Pozostałą część stanowić będzie wkład własny przedsiębiorcy.Refundacja jest możliwa dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Działanie 10.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorstwa wynosi 60 000 PLN na cały okres projektu realizowanego w ramach PSF.Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego pracownika nie może przekroczyć kwoty 6000 zł.Dofinansowanie kosztów usług rozwojowych odbywa się na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów połączonej z promesą. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał zapłacić za wykonanie usługi rozwojowej wybranej w BUR, a następnie otrzyma dofinansowanie części poniesionych kosztów.Operator wyda, zgodnie z podpisaną z przedsiębiorcą umową wsparcia, promesę opiewającą na kwotę środków przysługującą danemu przedsiębiorcy. Ze szczegółami działania systemu można zapoznać się w prezentacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Droga do sukcesu - program wsparcia osób z terenu woj. świętokrzyskiego aktywizacji zawodowej poprzez własną działalność gospodarczą”ENTERPRISE INVESTMENT

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy podjął decyzję, która umożliwi kontynuację wsparcia dla uczestników rozwiązanego projektu dotacyjnego realizowanego przez ENTERPRISE INVESTMENT Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek w ramach Działania 10.4 RPOWŚ u innych realizatorów. W wyniku przeprowadzonej procedury, zostanie rozszerzony zakres 2 projektów realizowanych przez innych beneficjentów na podstawie umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Każdy z uczestników znajdujących się na liście rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie w najbliższym czasie poinformowany telefonicznie o dalszych krokach w kierunku kontynuacji wsparcia u konkretnego realizatora.

Osoby, które w wyniku rozwiązania umów realizowanych przez podmiot Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek przerwały udział w projekcie, mogą zwracać się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy z wnioskiem o wydanie stosownych zaświadczeń. Zaświadczenia te będą wymagane podczas ewentualnej rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Informujemy ponadto, że \wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej www.aktywneswietokrzyskie.pl dotyczącej rozwiązanego projektu są niekatualne i nie mogą stanowić źródła informacji o projekcie.  Kolejne informacje dla uczestników projektów będziemy przekazywać na bieżąco.

Chcesz łatwo skorzystać z funduszy europejskich? Gubisz się w gąszczu programów, projektów, unijnych priorytetów i chciałbyś uporządkować swoją wiedzę na temat funduszy? Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów opracowanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

 

Nawiązując do informacji publikowanych przez regionalne media dotyczących nieprawidłowości w realizacji przez podmiot ENTERPRISE INVESTMENT Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek, Pl. Solidarności 1-3-5/218, 53-661 Wrocław projektu pt. „Droga do sukcesu - program wsparcia osób z terenu woj. świętokrzyskiego aktywizacji zawodowej poprzez własną działalność gospodarczą” oświadczam, że Wojewódzki Urząd Pracy rozwiązał z w/w podmiotem umowę na dofinansowanie projektu w trybie natychmiastowym. Bezpośrednio po powzięciu informacji na temat możliwych nieprawidłowości w realizacji projektu, zostały przeprowadzone czynności kontrolne mające na celu zabezpieczenie dokumentacji projektu, w tym danych osobowych dotyczących uczestników. Mając na względzie dobro osób uczestniczących w projekcie, Wojewódzki Urząd Pracy analizuje formalno — prawne możliwości kontynuacji wsparcia mającego doprowadzić do przyznania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej, zgodnie z listą rankingową biznesplanów. Informuję ponadto, że środki finansowe z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia dotacyjnego uczestnikom projektu nie zostały przekazane realizatorowi i pozostają w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dalsze kroki dotyczące uczestników projektu będą uzależnione od decyzji podejmowanych we współpracy z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego oraz Ministerstwem Rozwoju. Powyższe decyzje, w tym rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym, zostały podjęte również w stosunku do projektu pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 r.ż. w podregionie kieleckim” realizowanego przez podmiot ENTERPRISE INVESTMENT Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek.

Informuję ponadto, że w przypadku zawierania umów na realizacje projektów z w/w podmiotem, wszelkie procedury dotyczące oceny projektów, jak również weryfikacji beneficjenta przed podpisaniem umowy, zostały dochowane. Wojewódzki Urząd Pracy, przed podpisaniem umów, dwukrotnie (w marcu i kwietniu 2016 roku) zwracał się do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów z zapytaniem, czy podmiot ENTERPRISE INVESTMENT Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek nie został wykluczony z możliwości ubiegania się o środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów nie stwarzały przeszkód do zawarcia umów na dofinansowanie projektów.

Arkadiusz Piecyk
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

Strona 9 z 19

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton