Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje o możliwości wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech w roku 2017. W tym roku nabór nie został objęty limitem miejsc, a także został rozszerzony o szkoły ponadgimnazjalne.

Pierwsze w tym roku, uroczyste posiedzenie Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców, zdominowała dyskusja na temat głównych kierunków rozwoju rzemiosła w naszym regionie. W spotkaniu, obok prezesów cechów, spółdzielni i jednostek gospodarczych zrzeszonych z Izbie, uczestniczył Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk oraz Wicedyrektor Cezary Mielczarz. Wyrazem wdzięczności za owocną, wieloletnią współpracę między naszymi Instytucjami, było uhonorowanie Dyrekcji naszego Urzędu Srebrnymi Medalami imienia Jana Kilińskiego. To jedno z najwyższych, honorowych odznaczeń nadawanych przez Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, nadawanym za aktywność na rzecz rozwoju tej branży w Polsce. Z rąk Prezesa Zarządu Izby w Kielcach, dr. inż. Krzysztofa Orkisza, odznaczenia otrzymali również przedsiębiorcy i osoby o szczególnych zasługach dla rozwoju rzemiosła i przedsiębiorczości.

„Dobrze zorganizowana współpraca z przedsiębiorcami to podstawowy warunek sukcesu działań aktywizacyjnych podejmowanych przez urzędy pracy. Wyrażam podziw dla Państwa zaangażowanie w pielęgnowanie i reaktywowanie wspaniałych tradycji rzemieślniczych naszego miasta i regionu” - podkreślał Dyrektor Arkadiusz Piecyk dziękując za otrzymane wyróżnienie. „Naszą intencją jest to, by rzemieślnicy i przedsiębiorcy brali aktywny udział realizacji polityki zatrudnienia na każdym jej etapie. Temu przede wszystkim służą prowadzone przez nasz Urząd badania potrzeb pracodawców. Do nich dostosowujemy skalę i kierunki działań aktywizacyjnych prowadzonych przez urzędy pracy w regionie” - dodał Dyrektor WUP. Specjalne podziękowania ze strony Dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy zostały skierowane do Pana Janusza Michalskiego – za przewodniczenie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia przez okres dwóch ostatnich kadencji.

Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach to jeden z wiodących partnerów rynku pracy. Jest to organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła, działająca w Kielcach od 1929 roku. Kielecka Izba obecnie jest jedną z 26 Izb w Polsce wchodzących w strukturę organizacyjną Związku Rzemiosła Polskiego. Funkcjonowanie Izby opiera się na przepisach ustawy o rzemiośle oraz na własnym statucie i obejmuje swym działaniem cechy, spółdzielnie i jednostki gospodarcze z województwa świętokrzyskiego i część województwa podkarpackiego. Według ostatnio przeprowadzonych badań, w zakładach jednostek wchodzących w struktury Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, jest zatrudnionych ponad 12 tysięcy osób. W zrzeszonych zakładach program praktycznej nauki zawodu realizuje ponad 2800 uczniów pod nadzorem prawie 800 mistrzów. W ostatnich dwóch latach w Izbie średnio przeprowadza się w granicach 1300 egzaminów, w tym egzaminów mistrzowskich ponad 200.

W dniu 16 stycznia przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy wzięli udział w dyskusji dotyczącej Krajowego Funduszu Szkoleniowego zorganizowanej z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej. W spotkaniu z udziałem pracodawców i przedsiębiorców uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Cezary Błach i Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski. Pierwsza prezentacja dotyczyła sytuacji na rynku pracy powiatu skarżyskiego, w którym ciągle utrzymuje się najwyższy w regionie poziom bezrobocia przekraczający 20%. Szczegółowe dane odnoszące się do powyższej problematyki przedstawił reprezentant PUP w Skarżysku-Kamiennej. Uwagę zwrócono na programy aktywizacyjne jakie zrealizowano w 2016 r. na tym terenie.

Pokazane zostały również efekty wdrażania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanych w Województwie Świętokrzyskim. Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w szczególności odniósł się do tegorocznych zasad wydawania środków KFS przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Przypominamy , iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4 stycznia br. dokonał podziału środków ujętych w planie wydatków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 pomiędzy samorządy powiatowe. Środki te wpłyną do urzędów pracy w naszym województwie prawdopodobnie już w styczniu bieżącego roku . Jak zostało podkreślone w prezentacji, KFS daje duże możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw, pracodawców oraz ich pracowników wobec nowych problemów ze znalezieniem rąk do pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i zasad skorzystania z form kształcenia ustawicznego znajdują się na stronie internetowej http://wup.kielce.pl/ w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

17 stycznia 2017 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy kadencji 2017-2021. Podczas inauguracyjnego spotkania, z rąk Marka Szczepanika - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, akty powołania odebrało 16 nowo wybranych członków Gremium. Na Przewodniczącą Rady wybrano Elżbietę Drogosz reprezentującą Radę OPZZ Województwa Świętokrzyskiego; Wiceprzewodniczącym został dr Rafał Miernik - przedstawiciel Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pozostali członkowie reprezentują szerokie grono partnerów rynku pracy, w tym organizacji pozarządowych, związków pracodawców oraz związków zawodowych z województwa świętokrzyskiego. Podczas spotkania przyjęty został plan pracy na rok 2017. Członkowie zostali także zapoznani z podziałem środków Funduszu Pracy przeznaczonych na bieżący rok oraz planowanymi konkursami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Przypomnijmy – działalność rad rynku pracy stanowi podstawę dialogu i współpracy z partnerami społecznymi w ramach polityki rynku pracy. Tworzone na szczeblu regionalnym wojewódzkie rady rynku pracy to organy opiniodawczo - doradcze marszałków województw. Kadencja rad rynku pracy trwa cztery lata. W skład wojewódzkiej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez marszałka województwa spośród działających na jego terenie:

  • wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
  • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych, oraz
  • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, 
  • przedstawiciele nauki i jednostek samorządu terytorialnego.

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy odbędzie się w drugiej połowie lutego.
Pełny skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy - plik do pobrania

O ponad 9 tysięcy osób zmniejszyła się liczba bezrobotnych w naszym województwie na przestrzeni 2016 roku. To już trzeci z rzędu rok z tak dużą skalą spadku liczby zarejestrowanych (rok 2014: 16,3%; rok 2015: 12,3%; rok 2016: 13,6%).

Strona 8 z 15

handel zielona ohp wrota logo buton