Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bipkondolencje

W związku z planowanym w marcu br. posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zamierzających utworzyć w szkole nowy kierunek kształcenia - prosimy o składanie stosownych wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Witosa 86 - w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28 lutego br.
Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce: Opiniowanie kierunków kształcenia.

Z przyjemnością informujemy, że nasz region zajmuje czołowe miejsce w rankingu województw pod względem postępów we wdrażaniu unijnego programu POWER. Z satysfakcją przyjęliśmy pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Stanu Pawła Chorążego z dnia 31 stycznia br. z gratulacjami „wykonania przyjętego przez Radę Ministrów dla działań POWER w roku 2017 na poziomie 111%” (jest to stan tzw. nadkontraktacji wynikającej z sięgnięcia po dodatkowe środki z puli krajowej).

W chwili obecnej w programie POWER nasz region osiągnął pełną kontraktację środków Europejskiej Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia Młodych YEI w kwocie 178,9 mln złotych. Wszystkie środki konkursowe w perspektywie 2014 – 2020 są w pełni zakontraktowane. Z programu POWER skorzystało dotąd ponad 19.300 młodych mieszkańców naszego województwa – ludzi przed 30 rokiem życia, pozostających bez zatrudnienia, nie uczących się i nie dokształcających, a tym samym najbardziej narażonych na marginalizację społeczną. Ponad 13.100 uczestników Programu odbyło staż u pracodawcy; bisko 4 tysiące zdobyło kwalifikacje zawodowe dzięki szkoleniom i kursom a 630 młodych ludzi podjęło subsydiowane zatrudnienie oraz skorzystało z refundacji kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy. Własną firmę, dzięki unijnym dotacjom, uruchomiło już 1.700 młodych mieszkańców ze wszystkich powiatów naszego regionu.

Znakomite efekty uzyskujemy również w kontraktacji środków Osi Priorytetowej X Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Otwarty rynek pracy”, kierowanym do osób „po trzydziestce”. Świadczy to o wysokim priorytecie, jaki Samorząd Województwa nadał działaniom na rzecz walki z bezrobociem, rozwoju przedsiębiorczości i skutecznej aktywizacji mieszkańców będących w najtrudniejszym położeniu: osób powyżej 50 roku życia, o najniższych kwalifikacjach, osób niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych. Na koniec 2017 roku zakontraktowaliśmy już ponad 60% alokacji na lata 2014 – 2020 (to kwota ponad 370 mln złotych), a obecnie trwające kontraktacje w I kwartale 2018 roku znacząco ten wynik podniosą. Dotychczas wsparliśmy ponad 21.700 mieszkańców województwa w wieku powyżej 30 roku życia. Blisko 13 tysięcy objęto szkoleniami w połączeniu ze stażami u pracodawców, ponad 4.600 osób skorzystało z projektów umożliwiających rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Uruchomiliśmy ponadto regionalny system umożliwiający świętokrzyskim przedsiębiorcom podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez dostęp do ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych. Podpisane w tym zakresie umowy z Operatorami systemu: Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Staropolską Izbą Przemysłowo – Handlową opiewają na kwotę przekraczającą 30 milionów złotych (Działanie 10.5 RPOWŚ), co w pełni zabezpiecza potrzeby firm w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników i skutecznego doradztwa rozwojowego - Baza Usług Rozwojowych. Środków wystarczy na wsparcie ponad 520 małych i średnich firm oraz ponad 4.100 pracowników w regionie. Niebawem startują kolejne projekty aktywizacji osób bez zatrudnienia po 30 roku życia, a w nich atrakcyjne szkolenia, kursy zawodowe połączone ze stażami oraz subsydiowane zatrudnienie. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy młodzież szkolną i akademicką na:

Ferie z WUP-em

W programie bezpłatne:

  • konsultacje z doradcą zawodowym od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00
  • Zajęcia warsztatowe
    - „Kim jestem, dokąd dążę – grywalizacja w poznaniu siebie” 15 lutego 2018 r. od 10.00 do 13.00
    - „Pokonaj stres zanim stres pokona Ciebie” 21 lutego 2018 r. od 10.00 do 13.00

 Aby skorzystać z wybranych zajęć: napisz: ciz@wup.kielce.pl, zadzwoń 41 36 41 610 przyjdź: Kielce, ul. Witosa 86, parter, pokój 13b

 

Konsultacje dla uczniów i studentów

Podczas ferii zimowych psycholodzy oraz doradcy zawodowi będą prowadzić konsultacje dla uczniów i studentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują informacji lub wsparcia w zakresie poznania własnych kompetencji, wyboru lub zmiany kierunku studiów, zawodu, metod poszukiwania pracy, przygotowania do udziału w procesie rekrutacyjnym. Pomożemy Ci w każdej sprawie związanej z kształceniem i rynkiem pracy.

 

Kim jestem, dokąd dążę – grywalizacja w poznaniu siebie

Chciałbyś dowiedzieć się, jaki masz charakter, osobowość, mocne strony? Zastanawiasz się jak wykorzystać je do budowania swojej przyszłości zawodowej? Weź udział w warsztatach! Korzystając z  zabaw, gier symulacyjnych oraz testów psychologicznych pomożemy Ci poznać siebie, Twoje predyspozycje i zainteresowania. Podpowiemy,jaki rodzaj pracy najlepiej do Ciebie pasuje i jak zaplanować kolejne kroki na drodze do zdobycia wymarzonego zawodu.

 

Pokonaj stres zanim stres pokona Ciebie

Stres jest częścią naszego życia i nie ma skutecznego sposobu, żeby się go całkowicie pozbyć. Za to na pewno można nauczyć się, jak sobie z nim radzić. Zapraszamy na warsztaty, podczas których uczestnicząc w grze symulacyjnej będziesz mógł szybko, skutecznie i w wesołej atmosferze przyswoić sposoby pokonywania stresu. Mimo trudnego tematu gwarantujemy pozytywny efekt, poczucie satysfakcji i doświadczenie wielu pozytywnych przeżyć.

– opublikowany w dniu 7 lutego 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, poz. 565.

 

Informujemy, iż Uchwała Nr 3495/2018 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim” została opublikowana w dniu 7 lutego 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, poz. 565.

Traci moc Uchwała nr 2376/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”

 

 

 

Informujemy, iż Uchwała Nr 3495/2018 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia
2 lutego 2018 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”
została opublikowana w dniu 2 lutego 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, poz. 565.

Traci moc Uchwała nr 2376/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia
9 marca 2017 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”

Wypełnij ankietę i wypowiedz się na temat rozwoju Unii Europejskiej.

Każdy z nas ma szansę, na wyrażenie swojej opinii dotyczącej rozwoju UE w nowej perspektywie finansowej – czyli tej po 2020 roku. Pytania są zarówno zamknięte i otwarte – między innymi: na co postawić największy nacisk? W których działaniach ograniczyć biurokrację? Co powinno być zmienione? Ankietę może wypełnić każdy obywatel UE – zarówno osoby fizyczne, urzędnicy, przedsiębiorcy, ośrodki naukowe, instytucje kultury, szpitale czy organizacje pozarządowe z całej Europy. Wypełnienie ankiety przez obywateli poszczególnych krajów UE ma zdefiniować na nowo obszary, na które przeznaczone będą środki UE.
Wypełnienie ankiety zajmie kilka minut - KLIKNIJ TUTAJ

Strona 7 z 22

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton