Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Wojewódzka Rada Rynku Pracy – organ opiniodawczo – doradczy Marszałka Województwa w zakresie polityki rynku pracy – w dniu 10 października br. zyskała ośmiu nowych członków. Rozszerzenie składu Rady, jak podkreśla Wicemarszałek Województwa Renata Janik, to wynik zwiększania zakresu współpracy Samorządu Województwa z partnerami rynku pracy.

Gratulacje od Aleksandry Marcinkowskiej – Dyrektor WUP oraz akty powołania z rąk Elżbiety Korus – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej otrzymali: Dorota Ciołak – przedstawiciel organizacji związkowej pracodawców, Arkadiusz Szostak – przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, Michał Zatorski – przedstawiciel organizacji przedsiębiorców, Konstanty Kamionka – przedstawiciel organizacji pracodawców, Marek Banasik – przedstawiciel organizacji pracodawców, Bożentyna Pałka-Koruba – przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, Małgorzata Berbeś-Piórkowska – przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy oraz Jarosław Kaczmarek, jako przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

Nowi członkowie, reprezentując m.in. organizacje związkowe i rolnicze, podmioty edukacji ustawicznej oraz organizacje pozarządowe, będą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju zasobów ludzkich naszego regionu. Wojewódzka Rada Rynku Pracy liczy obecnie 24 członków.

Powrócił trend spadkowy bezrobocia w naszym regionie. Liczba zarejestrowanych w świętokrzyskich urzędach pracy spadła we wrześniu o 397 i wynosi obecnie 40.725 osób. Spadek bezrobocia zanotowano w 11 powiatach, natomiast wzrost nastąpił w powiecie jędrzejowskim, ostrowieckim oraz włoszczowskim. Na przestrzeni ostatniego roku bezrobocie w regionie zmniejszyło się o 5% (2.163 osoby).

Wrzesień upłynął pod znakiem rosnącej liczby ofert pracy, zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy w całym województwie. We wrześniu pracodawcy zgłosili 2.436 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej (o 311 więcej, niż w sierpniu). Zapotrzebowanie na pracowników wciąż jest bardzo wysokie; od początku roku pracodawcy zgłosili do urzędów 24.708 ofert.

Dobre wieści płyną również z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na przestrzeni ostatniego miesiąca, liczba bezrobotnych w całym kraju zmniejszyła się o 13.700. Obecnie w Polsce zarejestrowanych pozostaje 852.400 bezrobotnych i liczba ta jest najniższa od 30 lat.

Systematycznej poprawie ulegają również warunki płacowe. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło w II kwartale br. 4.839 zł i jest o 254 zł. wyższe, niż przed rokiem. Najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto wciąż występuje w sektorze budownictwa - 5.258 zł. oraz w przemyśle - 5.157 zł. Najniższe pozostaje w sektorze zakwaterowania i gastronomii - 3.788 zł.

Priorytety rozwoju zawodowego młodzieży w kontekście gospodarki opartej na wiedzy były głównym tematem konferencji, którą 1 października br. zorganizował nasz Urząd.

- Cieszę się, że w tak szerokim gronie będziemy mogli zapoznać się z aktualnymi kwestiami dotyczącymi perspektyw młodych ludzi na otwartym rynku pracy. Liczę na owocną dyskusję i otwartość w wyrażaniu opinii oraz własnych oczekiwań – mówiła witając uczestników Dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska.

- Młodzież oraz jej rozwój to priorytet samorządu województwa, od niej zależy przyszłość naszego regionu i kraju. Dyskutowane kwestie idealnie wkomponowują się w dyskusję na temat strategii rozwoju naszego województwa, która obecnie jest w fazie konsultacji. – mówiła Wicemarszałek Województwa Renata Janik, uroczyście otwierając konferencję.

Wśród ekspertów, którzy dzielili się swą wiedzą i doświadczeniem, znaleźli się ks. prof. Witold Janocha z Katedry Życia Społecznego Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Harcmistrz Tomasz Rejmer – Komendant Wojewódzkiej Chorągwi ZHP w Kielcach oraz Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Obok szans i zagrożeń w rozwoju zawodowym młodzieży, dokonano m.in. analizy słabych i mocnych stron obecnego systemu edukacji oraz zaprezentowano harcerski model kształtowania młodzieży pod kątem cech istotnych na rynku pracy. Jako przykład skutecznego działania na rzecz modernizacji szkolnictwa zawodowego w naszym regionie posłużył projekt: „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski. Uzyskane efekty mają szansę wpłynąć na rozwój nowoczesnych modeli edukacji zawodowej w całym kraju.

Przedstawiciele naszego Urzędu: Anna Jastrzębska – Z-ca Kierownika Wydziału Obsługi Rynku Pracy oraz Paweł Lulek – Kierownik Zespołu ds. Komunikacji i Promocji, w swoich prezentacjach przedstawili wyniki badania studentów kieleckich uczelni oraz podsumowali dotychczasowe rezultaty wdrażania programu POWER.

Dziękujemy za liczną obecność oraz Państwa cenne głosy w dyskusji. Poniżej udostępniamy poszczególne prezentacje tematyczne.

  1. Współczesne źródła zagrożeń w procesie edukacji
  2. Kształtowanie postaw młodzieży metodą harcerską, a współczesny rynek pracy
  3. Innowacyjna edukacja i nowe możliwości zawodowe
  4. Badanie Studentów
  5. Młodzież NEET i rezultaty wdrażania POWER

 

Przewodnicząca WRRP Pani Elżbieta Drogosz prowadziła kolejne w tym roku posiedzenie Rady, w którym brało udział 12 członków oraz Pani Elżbieta Korus, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, a ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Pani Aleksandra Marcinkowska, Dyrektor WUP i Pani Teodora Jagiełło, Wicedyrektor ds. Wypłaty Świadczeń i Logistyki.

Zgodnie z przyjętą tematyką obrad, Pani Anna Stelmach, Kierownik Wydziału Obsługi Rynku Pracy w WUP przedstawiła zebranym dwie prezentacje nt:

  1. ,,Realizacji zadań samorządowych w zakresie prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia i rejestru instytucji szkoleniowych”,
  2. ,,Roli Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w świadczeniu poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowaniu w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa”.

Ponadto członkowie Rady zapoznali się z Informacją o sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim, w tym z aktualnym poziomem i strukturą bezrobocia oraz najważniejszymi zmianami na rynku pracy w kontekście bieżącej sytuacji gospodarczej oraz procesów demograficznych, według stanu na lipiec 2019 r., zaprezentowaną przez Panią Annę Jastrzębską, Zastępcę Kierownika Wydziału Obsługi Rynku Pracy.

Stabilna sytuacja na rynku pracy, dobre wyniki finansowe firm, utrzymujący się trend wzrostu wynagrodzeń – to główne cechy charakteryzujące świętokrzyską gospodarkę w III kwartale 2019 roku. Przeciętne zatrudnienie w sektorze świętokrzyskich przedsiębiorstw wyniosło w lipcu 2019 roku 126,6 tys. osób i jest o 2,7% wyższe, niż przed rokiem. Utrzymuje się wysoki popyt firm na nowych pracowników. W samym tylko sierpniu, do urzędów pracy w naszym województwie zgłoszono ponad 2 tysiące wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Od początku bieżącego roku liczba ofert zgłoszonych przez pracodawców przekroczyła 22 tysiące. Świadczy to m.in. o wyjątkowo dobrej kondycji świętokrzyskich przedsiębiorstw.

Najbardziej aktywni w poszukiwaniu pracowników są pracodawcy z miasta Kielce oraz w powiatach: kieleckim, starachowickim, ostrowieckim i skarżyskim. Najmniej ofert zgłoszono w powiecie kazimierskim i pińczowskim. Najbardziej poszukiwani są wciąż pracownicy produkcji przemysłowej i rzemieślnicy (ponad 24% ogółu ofert pracy), pracownicy usług i sprzedawcy (ponad 21% spośród wszystkich ofert), pracownicy wykonujący prace proste (17%), pracownicy biurowi (14,% ofert) oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (ponad 9% ofert).

Świętokrzyscy przedsiębiorcy wykazują wyjątkowo pozytywne nastroje w kontekście obecnej koniunktury gospodarczej. Wskazują jednocześnie na pewne bariery w rozwoju i dalszym prowadzeniu swoich firm. Wśród dominujących trudności wymieniają koszty zatrudnienia (to bariera, której znaczenie w ciągu ostatniego roku wzrosło najbardziej) oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników. Na to uskarżają się głównie firmy działające w sektorze budowlanym. Podobne problemy zgłaszają firmy o profilu handlowym, dodatkowo wymieniając barierę związaną z dużą konkurencją na rynku. Przedsiębiorcy wyraźnie doceniają natomiast stabilność koniunktury i rosnącą przejrzystość obowiązujących przepisów prawa.

Dynamicznie rosną wynagrodzenia pracowników. Przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w świętokrzyskim wyniosło w lipcu br. 4.425,12 zł – to o 6,8% więcej, niż przed rokiem. W kraju, miesięczne przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 5.182,43 zł i jest o 7,4% wyższe, niż przed rokiem. Nasze województwo odznacza się przy tym znacznym, wynoszącym ponad 4%, wzrostem wartości sprzedanej przemysłu. Osoby zatrudnione w przetwórstwie przemysłowym zarabiają średnio o 7,7% więcej od średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Branża przemysłowa wykazuje również wysoki popyt na nowych pracowników co wyraźnie świadczy o tym, że, po wielu latach, przemysł odzyskuje wysoką pozycję na gospodarczej mapie naszego regionu.

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy za sierpień br. wynika, że liczba bezrobotnych wzrosła w naszym regionie w sierpniu o 558 osób i wynosi obecnie 41.137 osób. To wciąż o 2.287 osób mniej, niż przed rokiem. Szeregi klientów urzędów, po zakończeniu roku szkolnego, zasilają m.in. absolwenci szkół, którzy dzięki rejestracji w powiatowym lub miejskim urzędzie pracy mają szansę na skorzystanie z szerokiej oferty aktywizacyjnej oraz ofert pracy, zgłaszanych przez pracodawców. Wciąż istotnym problemem pozostaje długotrwałe bezrobocie, które dotyczy ponad 50% ogółu pozostających bez zatrudnienia. Z myślą o wsparciu długotrwale bezrobotnych po 30 roku życia, których jest najwięcej, Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił kolejną transze projektów aktywizacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Skorzysta z nich co najmniej 700 osób długotrwale bezrobotnych z terenu całego województwa.

Strona 1 z 29

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo