Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

39.690.121,84 złotych – na taką kwotę podpisano dziś umowy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Powiatowymi i Miejskim Urzędami Pracy na realizację kolejnych projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekty współfinansuje Unia Europejska poprzez Europejski Fundusz Społeczny.

POWER skierowany jest do osób do 30 roku życia, w szczególności należących do tzw. grupy NEET, czyli spełniających jednocześnie trzy warunki: nie pracujących, nie uczących się w trybie stacjonarnym i nie szkolących w zajęciach mających na celu uzupełnienie lub udoskonalenie swoich umiejętności.

W ramach POWER, osoby takie mogą ubiegać się o dotacje na otwarcie własnej firmy, skorzystać ze szkoleń, staży czy praktyk. Pracodawcy mogą liczyć m.in. na refundacje kosztów doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnianych osób bezrobotnych oraz subsydiowane zatrudnienie osób do 30 roku życia. Celem wsparcia jest zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej osób młodych, która będzie odpowiadać na ich zidentyfikowane trudności i bariery utrudniające im wejście i utrzymanie się na rynku pracy. Wartość umów pozwoli na wsparcie co najmniej 4250 młodych bezrobotnych.

Nabory uczestników do nowych projektów we wszystkich powiatach rozpoczną się na początku stycznia przyszłego roku.

W tegorocznej akcji „paczka” przygotowana przez pracowników WUP trafiła do rodziny Pana Józefa i Pani Teresy, rodziców trójki dzieci. Dwoje z nich przewlekle choruje. Ciągłe wizyty u lekarzy oraz leki pochłaniają większą część dochodów rodziny. Z powodu opieki nad dziećmi Pani Teresa musiała zrezygnować z pracy.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach postanowili, że w akcji „Szlachetnej paczki” pomogą właśnie tej rodzinie. Zbiórka pieniędzy pozwoliła na zakup potrzebnych artykułów, tj. odzież, pościel, ręczniki, słodycze, artykuły spożywcze i chemiczne oraz – co bardzo ważne - opał grzewczy niezbędny w okresie zimowym. Wśród prezentów znalazły się także biurka przy których dzieci będą miały swój kąt do odrabiania lekcji.

Zapraszamy do obejrzenia naszych filmów instruktażowych, które dotyczą metod efektywnego poszukiwania pracy w kraju i za granicą oraz sposobów jej zdobywania.

Filmy znajdą Państwo w zakładce Nasza Filmoteka

Postępy w realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych województw były głównym tematem spotkania z Komisją Europejską, które odbyło się 4 grudnia br. w Warszawie. Z satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że województwo świętokrzyskie zajęło I miejsce w zakresie kontraktacji realizacji działań z zakresu promocji trwałego zatrudnienia (Cel Tematyczny 8), których osią są działania wdrażane przez WUP. Osiągając poziom 66% wykorzystania alokacji na lata 2014 – 2020 przekroczyliśmy średnią dla województw, wynoszącą 54%.

Do chwili obecnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, nasza kwota kontraktacji przekroczyła 428 milionów złotych. Od początku realizacji zawarliśmy 177 umów na dofinansowanie projektów, których realizacja zapewnia osiągnięcie wszystkich założonych wskaźników. Dotychczas działaniami WUP objęto ponad 21 tysięcy uczestników projektów. Ze szkoleń, staży prowadzących do zatrudnienia (Działanie 10.1 i 10.2) skorzystało ponad 16,5 tysiąca osób powyżej 30 roku życia (bezrobotnych i biernych zawodowo), własną działalność gospodarczą dzięki udzielonym dotacjom i wsparciu pomostowemu podjęło 4.260 osób (Działanie 10.4).

Z Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.5 RPOWŚ skorzystało już 755 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z naszego województwa, a kwalifikacje podniosły 1.923 osoby pracujące.

Osiągnięty przez WUP wysoki poziom kontraktacji i certyfikacji środków w ramach Osi X Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego umożliwi otrzymanie środków w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania. Spełnione zostały wszystkie 2 warunki określone w Ramie Wykonania, tj. „Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem” na poziomie co najmniej 11.916 osób oraz „Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych” na poziomie minimum 30.650.772 Euro. Środki Krajowej Rezerwy Wykonania stanowią premię za wysoki poziom realizacji programów Unii Europejskiej w odniesieniu do poszczególnych osi priorytetowych. Obecnie oczekujemy na decyzję w zakresie przyznania dodatkowych środków, co umożliwi ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach Działania 10.4 przewidującego m.in. udzielanie dotacji na powstawanie nowych firm.

W dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) Wojewódzki Urząd Pracy będzie nieczynny,

w zamian w dniu 15 grudnia 2018 r. (sobota) Urząd będzie pracował w godz. 7.30-15.30. *)

 

 

 

*) Zarządzenie nr 38/2018 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 19  października 2018 roku w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Strona 1 z 21

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton