Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przypomina, że na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 962), podmioty posiadające w dniu wejścia w życie (tj. 1 czerwca 2017 r.) ww. ustawy wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia są obowiązane, w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. do złożenia informacji o adresie bądź adresach lokali, w których są świadczone usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższą informację należy złożyć lub przesłać pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce na załączonym formularzu.

W pierwszym kwartale przyszłego roku rusza się kolejna edycja projektów skierowana do osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia, nie pracują, nie są zarejestrowane jako bezrobotne, nie uczą się w trybie stacjonarnym i w ciągu ostatnich 4 tygodni przed wzięciem udziału w projekcie nie brały udziału w kursach sfinansowanych ze środków publicznych. Dla uczestników przygotowane jest wsparcie doradcze, szkolenia połączone ze stażami, a także dotacje na otwarcie własnej firmy. Aby wziąć udział w projekcie należy skontaktować się z wybranym realizatorem z listy zamieszczonej poniżej.

Lista projektów POWER 2018

W dniu 11 grudnia br. (poniedziałek), o godzinie 10.30 odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach - posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie utworzenia nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach z terenu województwa świętokrzyskiego, co do ich zgodności z potrzebami rynku pracy (o ile wpłyną stosowne wnioski szkół).
2. Realizacja zadań finansowanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – wykonywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
3. Okresowe sprawozdanie z wykonywania zadań ustawowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.
4. Informacja o poziomie i strukturze bezrobocia w województwie świętokrzyskim.
5. Sprawy różne.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku (piątek) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach będzie nieczynny.Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.1666 z późn. zm.) w związku z art. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 90).
Dzień wolny od pracy dla pracowników WUP, jest ekwiwalentem za święto przypadające w innym dniu niż niedziela (tj. 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości; sobota).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” -system akredytacji i standardów działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Nabór wniosków trwa do 31.10.2018 roku. Szczegóły znajdują się na stronie: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Nabor,wnioskow,o,przyznanie,akredytacji,AKSES,-,edycja,2017,2018,4018.html

Strona 1 z 15

handel zielona ohp wrota logo buton