Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl

W związku z planowanym w I dekadzie czerwca br. posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zamierzających utworzyć w szkole nowy kierunek kształcenia - prosimy o składanie stosownych wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Witosa 86  - w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24 maja br.
Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce: Opiniowanie kierunków kształcenia.

Instytucja Zarządzająca dla ProgramuWiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) w dniu 11 kwietnia 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/17 na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA.

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 22 maja do 2 czerwca. Więcej informacji nt. konkursu znajdą Państwo na stronie: https://www.power.gov.pl/nabory/1-39/

Zapraszamy na spotkania informacyjne poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w tym konkursie.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 16 maja 2016 r.w godz. 10.00 – 15.00 w sali 115 w budynku Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie .

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie w Warszawie proszę przesyłać na adres e-mail: konkurs.ida@mr.gov.pldo dnia 15maja do godz. 12:00
Drugie spotkanie odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. w godz. 10.00 – 15.00 w sali kolumnowej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie w Katowicach proszę przesyłać na adres e-mail: konkurs.ida@mr.gov.pldo dnia 16 maja.
Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym uprzejmie prosimy o wcześniejszą rezerwację. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieliinstytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, szkół i placówek systemu oświaty, uczelni i innych podmiotów realizujących kształcenie na poziomie wyższym, przedsiębiorstw, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, administracji publicznej, federacji lub związków organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, jednostek naukowych.

Formularze zgłoszeniowe na spotkania znajdują się tutaj:
Warszawa,
Katowice

Krajowy Fundusz Szkoleniowy i inne, aktualne możliwości wsparcia zatrudnienia w regionie były tematem konferencji, którą w dniu 22 kwietnia zorganizował nasz urząd. Wzięło w niej udział ponad 200 uczestników – głównie sołtysów z obszaru całego województwa, a także samorządowców oraz przedsiębiorców. Pełniąc odpowiedzialne funkcje sołtysów jesteście Państwo naturalnymi liderami środowisk lokalnych – mówił witając gości Marszałek Województwa Adam Jarubas. Wobec dynamicznych zmian, jakie obecnie zachodzą na rynku pracy, bardzo ważne jest, byście mieli Państwo najbardziej aktualne informacje dotyczące potrzeb rozwojowych regionu. Prezentujemy również usługi, jakie świadczą urzędy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem Krajowego Funduszu Szkoleniowego – podkreślał Marszałek Adam Jarubas. W spotkaniu uczestniczył również Członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

Duże zainteresowanie uczestników wydarzenia wzbudziły prezentacje ilustrujące obecny poziom bezrobocia i problemy, jakie zgłaszają pracodawcy. Obecnie w rejestrach świętokrzyskich urzędów pracy pozostaje niespełna 55 tysięcy bezrobotnych – to najniższy poziom bezrobocia od momentu powstania naszego województwa. Tylko w lutym z rejestrów ubyło 900 osób bezrobotnych, a pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 4,5 tysiąca wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej – mówił Dyrektor WUP Arkadiusz Piecyk. Jednocześnie, jak wynika z badań prowadzonych przez nasz urząd, pracodawcy coraz częściej sygnalizują problemy ze znalezieniem pracowników. Takich trudności doświadczyło już blisko 40% świętokrzyskich firm. Stąd też tak ważne jest to, by rozwijać instrumenty pozwalające pracodawcom zaspokajać potrzeby zatrudnieniowe i zatrzymywać z firmach najlepszych pracowników. Takie właśnie cele realizuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy, z którego coraz chętniej korzystają przedsiębiorcy.

W trakcie konferencji zaprezentowano również nowe narzędzie służące podnoszeniu kompetencji kadr, jakim jest Baza Usług Rozwojowych. To nowy, powstały dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego system wsparcia pracowników mikro, małych i średnich firm. Jest to baza sprawdzonych, certyfikowanych przez PARP szkoleń, specjalistycznych kursów zawodowych, a także studiów podyplomowych, usług doradczych i biznesowych, które będą mogły być refundowane nawet w 80%. Szczegóły systemu zaprezentowali przedstawiciele Operatorów wybranych w konkursie przez Wojewódzki Urząd Pracy: Dorota Tekieli – Bisińska – Dyrektor w Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej oraz Karol Kaczmarski – Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Sobotnie spotkanie współorganizowało Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej.

 

Siedemnastoosobowa grupa samorządowców z Piemontu odwiedziła 3 kwietnia nasz urząd w ramach wizyty studyjnej. Włosi trafili do nas prosto z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie spotkali się z przedstawicielami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. O specyfice gospodarczej naszego regionu kształtującej rynek pracy mówili Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Arkadiusz Piecyk oraz Kierownik Zespołu Komunikacji i Promocji Urzędu – Paweł Lulek. Największe zainteresowanie Gości wzbudziły charakterystyczne cechy świętokrzyskiego rynku pracy, do których należą m.in. znaczne rozwarstwienie poziomu bezrobocia między północą i południem, kwestie demograficzne, sprawy dotyczące osób młodych. Napędem gospodarki polskich regionów było wejście naszego kraju do Unii Europejskiej. Od tego momentu obserwujemy stały, systematyczny spadek bezrobocia – podkreślał w trakcie spotkania Dyrektor Arkadiusz Piecyk. Europejski Fundusz Społeczny pozwala na aktywizację osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Mając tak znaczące środki na walkę z bezrobociem dokładamy starań, by konsumować je jak najefektywniej, dostrzegając potrzeby wszystkich grup społecznych.


W końcowej części wizyty, Goście mieli okazję zapoznać się z pracą naszego urzędu na poszczególnych stanowiskach. Spotkali się także z naszym doradcą Eures Przemysławem Kowalczykiem, który zaprezentował wdrażane przez nas standardy międzynarodowego pośrednictwa pracy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób, których dotknęły konsekwencje rozwiązania umowy z firmą ENTERPRISE INWESTMENT Zarządzanie Ryzkiem Katarzyna Książek, Wojewódzki Urząd Pracy zaproponował rozwiązanie umożliwiające kontynuację wsparcia projektowego. Dotyczy ono uczestników projektu w ramach Działania 10.4 RPOWŚ, w ramach którego 45 osób miało otrzymać dotację na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Dzięki rozszerzeniu zakresu realizacji dwóch innych projektów, realizowanych przez Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową oraz Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, osoby, których biznesplany zostały rekomendowane do dofinansowania, otrzymają wsparcie dotacyjne oraz wsparcie pomostowe.

Przypominamy, że rozwiązanie umów na dofinansowanie projektów z podmiotem ENTERPRISE INWESTMENT Zarządzanie Ryzkiem Katarzyna Książek wynikało bezpośrednio z winy realizatora. W trosce o prawidłowość wydatkowania środków publicznych, Wojewódzki Urząd Pracy rozwiązał umowy z tym wykonawcą w trybie natychmiastowym, a cała dokumentacja projektu została zabezpieczona. Dzięki temu poszkodowani uczestnicy mogą kontynuować udział w projekcie u innych beneficjentów, zachowując ciągłość wsparcia.

Strona 1 z 12

handel zielona ohp wrota logo buton