Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Kursy, szkolenia, staże – startują nowe nabory bezrobotnych po 30-stce z naszego województwa. Na aktywizację pozostających bez pracy przeznaczone zostało 9 764 437,63 zł. Podpisanie umów z realizatorami wyłonionymi w drodze konkursowej w ramach Działania 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego umożliwiło otwarcie naborów uczestników do projektów.

Z kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje skorzystać mogą wyłącznie osoby długotrwale bezrobotne, które ukończyły 30 lat. Aby przystąpić do projektu należy zgłosić się bezpośrednio do realizatora. Miejsc wystarczy dla co najmniej 617 uczestników. Poniżej znajduje się lista instytucji realizujących projekty: Lista Realizatorów

Szczegółowe informacje na temat nowych projektów przekazane zostały 17 lipca br. na konferencji prasowej z udziałem Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik. Beneficjenci odebrali ponadto z rąk Pani Wicemarszałek podpisane umowy. Wicedyrektor WUP Teodora Jagiełło podkreśliła znaczenie wieloletniego doświadczenia w realizowaniu projektów nakierowanych na aktywizację bezrobotnych przez beneficjentów wyłonionych w konkursie. W trakcie konferencji przedstawiono również najświeższe doniesienia ze świętokrzyskiego rynku pracy, między innymi stan bezrobocia oraz zapotrzebowanie na pracowników w określonych zawodach.

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat na rok szkolny 2019/2020.

Do OHP przyjmowana jest w szczególności młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej pochodząca z obszarów wiejskich oraz z rodzin dotkniętych ubóstwem i bezrobociem wymagająca i poszukująca opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia zawodu.

Wykwalifikowana kadra pomoże każdemu uczestnikowi uzupełnić wykształcenie oraz doradzi w zaplanowaniu kariery zawodowej.

Uczestnicy OHP realizują zarówno kształcenie teoretyczne (w szkołach branżowych), jak i praktyczne (u pracodawców oraz w warsztatach szkoleniowych OHP).

Najbardziej potrzebujący mogą ubiegać się o przyjęcie do jednostek stacjonarnych, w których zapewnione mają bezpłatną całodobową opiekę wychowawczą, zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji udzielane są w każdej z jednostek Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz znajdują się na stronie internetowej: www.swietokrzyska.ohp.pl

 

 

 

0Dyrektor Cezary Mielczarz

Z trudnym do wyrażenia bólem zawiadamiamy o śmierci Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Pana Cezarego Mielczarza. Zmarł nagle 2 lipca. Od początków kariery zawodowej związany z Publicznymi Służbami Zatrudnienia, a od 18 lat Wicedyrektor naszego Urzędu. Wspaniały przełożony, nieoceniony Kolega i Współpracownik. Autor i pomysłodawca wielu inicjatyw służących rozwojowi pośrednictwa pracy, lepszej i skuteczniejszej służby osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Wyróżniający się sumiennością i odpowiedzialnością w każdej sprawie, którą realizował i nadzorował. Od wielu lat, jako Radny Miasta i Gminy Chęciny, służył lokalnej społeczności, angażując się w rozwój i pomoc współmieszkańcom. W latach 2010 – 2014, jako Przewodniczący Rady Miasta Chęciny, angażował się i wspierał kluczowe inwestycje i projekty. Zawsze służył dobrą radą i pomocą. Wiele osób korzysta i będzie korzystać z Jego dorobku zawodowego, doświadczenia i profesjonalizmu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Z Rodziną i Przyjaciółmi dzielimy niewysłowiony żal i smutek

 

 

kaligrafia

 

 

Kondolencje1

 

 

kaligrafia

 

 

Kondolencje2

 

 

kaligrafia

 

 

Kondolencje3

 

 

kaligrafia

 

 

kondolencje5

 

 

kaligrafia

 

 

Serdeczne wyrazy współczucia i solidarności w bólu z powodu śmierci śp. Dyrektora Cezarego Mielczarza przesyła Dyrekcja i pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

 Andrzej Pruszkowski
Dyrektor WUP w Lublinie

 

 

kaligrafia

 

 

Kondolencje6

 

kaligrafia

 

Kondolencje7

 

kaligrafia

 

W związku z nagłą śmiercią Pana Cezarego Mielczarza wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz Pracownikom Wojewódzkiego Urzędu pracy w Kielcach składa Dyrekcja oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie.

W dniu 28 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

W pierwszej części posiedzenia Pan Mariusz Bodo – Sekretarz Województwa wręczył w imieniu Marszałka Województwa – akt powołania nowemu członkowi WRRP - Panu Andrzejowi Jaworkowi – przedstawicielowi organizacji związków zawodowych Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ,,Solidarność”.

Następnie Rada rozpatrzyła 43 wnioski o utworzenie nowych kierunków kształcenia zawodowego w 7 szkołach z terenu województwa świętokrzyskiego, wydając w tym przedmiocie stosowne uchwały.
W drugiej części posiedzenia członkowie Rady zapoznali się i pozytywnie ocenili:

  1. racjonalność gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018 w zakresie realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach:
    a) zadań realizowanych przez samorząd województwa na bazie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.);
    b) zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia (…);
    c) umowy w sprawie dofinansowania części zadań realizowanych przez wojewódzki urząd pracy na zlecenie ministra właściwego do spraw pracy oraz części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;
    d) działań finansowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego określonych w art. 69a ust. 2 pkt 2-5 w związku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia (…);
  2. sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach za 2018 rok.

Członkowie WRRP po wysłuchaniu prezentacji przedstawionych przez kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – jednogłośnie podjęli uchwały: nr 276/2019 oraz nr 277/2019.
Na zakończenie posiedzenia uczestnicy obrad zapoznali się również z Informacją o sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim, w tym z aktualnym poziomem i strukturą bezrobocia według stanu na maj 2019 r. zaprezentowaną przez Pana Cezarego Mielczarza – Wicedyrektora ds. Obsługi Rynku Pracy.

Strona 1 z 30

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo