Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

W dniu 10 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

Przewodnicząca WRRP Pani Elżbieta Drogosz prowadziła kolejne w tym roku posiedzenie Rady, w którym brało udział 12 członków oraz Pani Elżbieta Korus, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, a ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Pani Aleksandra Marcinkowska, Dyrektor WUP i Pani Teodora Jagiełło, Wicedyrektor ds. Wypłaty Świadczeń i Logistyki.

Zgodnie z przyjętą tematyką obrad, Pani Anna Stelmach, Kierownik Wydziału Obsługi Rynku Pracy w WUP przedstawiła zebranym dwie prezentacje nt:

  1. ,,Realizacji zadań samorządowych w zakresie prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia i rejestru instytucji szkoleniowych”,
  2. ,,Roli Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w świadczeniu poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowaniu w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa”.

Ponadto członkowie Rady zapoznali się z Informacją o sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim, w tym z aktualnym poziomem i strukturą bezrobocia oraz najważniejszymi zmianami na rynku pracy w kontekście bieżącej sytuacji gospodarczej oraz procesów demograficznych, według stanu na lipiec 2019 r., zaprezentowaną przez Panią Annę Jastrzębską, Zastępcę Kierownika Wydziału Obsługi Rynku Pracy.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo