Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Zawody i specjalności

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Kielcach w zakresie informacji o zawodach i specjalnościach udostępnia następujące pozycje:

 
W obecnych czasach szybkiego tempa zmian i wysokiego poziomu nieprzewidywalności nawet specjalistom trudno jest określić trendy na rynku pracy, jakie będą dominować w okresie dłuższym niż 3-5 lat. Nowe profesje pojawią się bowiem już nie co kilka lat, ale co kilka miesięcy. Zachodzące zmiany związane są przede wszystkim z rozwojem nowoczesnych technologii, stylem życia oraz wyzwaniami demografii.

Także sam rynek pracy zmienia swój charakter – staje się bardziej globalny, interdyscyplinarny, konkurencyjny. Sprostanie tym wyzwaniom, wiąże się z koniecznością nieustannego rozwoju, podnoszenia kompetencji i zdobywania nowych umiejętności zawodowych.

Często osoby planujące dalszy rozwój zawodowy, a także poszukujące zatrudnienia, mają problemy z określeniem zakresu obowiązków oraz wymagań związanych z daną profesją. Wychodząc naprzeciw tym trudnościom postanowiliśmy przybliżyć zainteresowanym charakterystyki poszukiwanych, a stosunkowo nowych zawodów.

Prezentowane opisy zawodów zostały opracowane przez doradców zawodowych na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych m.in.: publicznych służb zatrudnienia (www.mpips.gov.pl , www.psz.praca.gov.pl, www.wybierzstudia.nauka.gov.pl, www.doradca.praca.gov.pl, www.zielonalinia.gov.pl), stron uczelni i szkół wyższych oraz portali zajmujących się nauką (www.studia.net, www.kierunki.net, www.eurostudent.pl) i pracą (www.praca.gazeta.plwww.pracuj.pl, www.goldenline.pl, www.pl.linkedin.com, www.prawo.money.pl).


Nazwy oraz kody opisanych zawodów zgodne są z:

 1. Rozporządzeniem z dnia 7 sierpnia 2014 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r., poz. 227)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000227
 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 622)
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas informacje o zawodach będą pomocne i staną się dla Państwa inspiracją przy planowaniu przyszłej kariery zawodowej.

 

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” powstało 1000 opisów zawodów, które są dostosowane do aktualnych potrzeb Instytucji Rynku Pracy (IRP), osób poszukujących pracy, chcących się przekwalifikować, czy też zaplanować karierę zawodową.

Informacje o zawodach zawierają m.in. szczegółowy opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Na obecnym etapie zostało udostępnionych ponad 600 opisów Informacji o Zawodach, które znajdują się na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia pod adresem:
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca.

Informacje o zawodach mogą być wykorzystywane m.in. w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym, w obsadzaniu trudnych stanowisk i dostosowaniu szkoleń do potrzeb klientów (osób bezrobotnych). Wspomagać mają trafne planowanie kariery zawodowej oraz poszerzać zakres kompetencji kadry Instytucji Rynku Pracy. Dzięki wykorzystaniu informacji, o zawodach przygotowanych w ramach ww. projektu zarówno poszukujący pracy jak i doradcy klienta dysponować będą szeroką informacją o treści pracy i wymaganiach dotyczących wybranych zawodów.

Konsorcjum, w skład którego wchodzą Doradca Consultants Ltd., Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy z Radomia, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy oraz Agencja badawcza PBS z Sopotu jest wykonawcą projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy wszystkich do aktywnego korzystania z bazy 1000 opisów zawodów.


Zawiera opis wszystkich ważniejszych zawodów istniejących na polskim rynku pracy. Charakterystyki zawodów uporządkowane zostały według następujących kategorii: zadania i czynności robocze, środowisko pracy, wymagania psychologiczne, wymagania fizyczne i zdrowotne, warunki podjęcia pracy w zawodzie, możliwość awansu w hierarchii zawodowej, możliwość podjęcia pracy przez dorosłych, zawody pokrewne, możliwość zatrudnienia oraz płace. Zamknięciem opisu są pomocne adresy instytucji, które z racji swej działalności znają specyfikę danego zawodou i polecana literatura o zawodzie.


Klasyfikacja zawodów i specjalności jest usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Stanowi "spis z natury" zawodów zidentyfikowanych na rynku pracy. Klasyfikacja opracowana została w oparciu o Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Aktualizowanie klasyfikacji, w celu dostosowania do zmian zachodzących na rynku pracy (polskim i europejskim), poprzez wprowadzanie do niej nowych zawodów/specjalności, odbywa się co 2-3 lata w drodze zmian rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu ich stosowania.

Od 1 stycznia  2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1876) r


Baza zawiera:

 • standardy kompetencji zawodowych dla 300 zawodów/specjalności,
 • standardy kwalifikacji zawodowych dla 253 zawodów/specjalności
 • oraz modułowe programy szkolenia zawodowego, przeznaczone do realizacji szkoleń dla 257 zakresów pracy.

Baza przeznaczona jest w szczególności dla osób i instytucji realizujących szkolenia zawodowe, zainteresowanych ustalaniem standardów wymagań egzaminacyjnych dla potwierdzania i uznawania kwalifikacji zawodowych, jak również zainteresowanych określaniem wymagań pracodawców w procesie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz kontraktowania szkoleń przez urzędy pracy.

Baza dostępna jest na serwerze FTP


 • Filmy o zawodach


Kalejdoskop zawodów prezentuje ponad 100 zawodów z dziesięciu branż. Z filmów można dowiedzieć się m.in.: Na czym polega praca w danym zawodzie? Jakich predyspozycji dany zawód wymaga? Jakie są plusy i minusy pracy w zawodzie? Gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie? Filmy poświęcone są zawodom z branż:

 • Służba zdrowia, czas trwania: 32 min.

lekarz, pielęgniarka, położna, analityk medyczny, dentysta, farmaceuta, technik farmacji, dietetyk, fizjoterapeuta, ratownik medyczny

 • Zarządzanie i finanse, czas trwania: 44 min.

sekretarka, asystent, pracownik biura, key account, project manager, przedstawiciel handlowy, doradca finansowy, menedżer, księgowy, makler, pracownik banku

 •  Prawo i administracja, czas trwania: 29 min.

urzędnik państwowy, sędzia, prokurator, windykator, radca prawny, adwokat, polityk, urzędnik Unii Europejskiej

 • Nauka i edukacja, czas trwania: 36 min.

pracownik naukowy, nauczyciel, pedagog szkolny, wychowawca i opiekun, bibliotekarz, psycholog, psychoterapeuta, socjolog, pracownik socjalny, archeolog, tłumacz

 • Kreacja, czas trwania: 37 min.

dziennikarz-reporter, redaktor, specjalista ds. PR, specjalista ds. marketingu, artysta muzyk, artysta plastyk, projektant wzornictwa przemysłowego, projektant mody, modelka, aktor, reżyser, operator obrazu

 • Bezpieczeństwo i ochrona, czas trwania: 38 min.

policjant ,strażak, pracownik ochrony, strażnik miejski, prywatny detektyw, żołnierz zawodowy, celnik, pracownik służb specjalnych, ratownik morski

 • Przemysł i budownictwo, czas trwania: 28 min.

robotnik wykwalifikowany, inżynier mechanik, technik mechanik, inżynier materiałowy, geodeta, konstruktor, architekt, technik architekt, kierownik budowy, technik budownictwa, technik elektryk, hydraulik

 • Rolnictwo i środowisko, czas trwania: 34 min.

rolnik indywidualny, specjalista hodowli roślin, doradca rolniczy, leśnik, weterynarz, inżynier zootechnik, ekolog, inspektor sanitarny

 • Komputery i elektronika, czas trwania: 25 min.

inżynier automatyk, technik elektronik, monter elektronik, technik telekomunikacji, informatyk i technik komputerowy, projektant systemów komputerowych, webmaster, programista, administrator baz danych, administrator systemu

 • Usługi i turystyka, czas trwania: 33 min.

sprzedawca, kucharz, kelner, fryzjer, kosmetyk i kosmetolog, mechanik samochodowy, optyk, kierowca, specjalista ds. hotelarstwa, organizator turystyki, pilot wycieczek, przewodnik grup turystycznych

Filmy można obejrzeć w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

 • Informacje o zawodach w zasobach internetowych

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo