Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

ROK 2018 NA ŚWIĘTOKRZYSKIM RYNKU PRACY

O 2.380 osób spadła liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim na przestrzeni minionego roku. To ponad 5% wszystkich zarejestrowanych. Obecnie w ewidencji powiatowych urzędów pracy pozostaje 44.191 osób. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, poziom bezrobocia w ostatnim miesiącu roku 2018 zwiększył się o 1.411 osób i było to spowodowane wpływem czynników sezonowych. Świętokrzyski rynek pracy, choć coraz stabilniejszy, wciąż podlega istotnym wpływom koniunktury sezonowej. Wynika to z dużego udziału zatrudnienia w rolnictwie, branży budowlano – surowcowej, a także m.in. rosnącej liczby miejsc pracy w obsłudze ruchu turystycznego. W świętokrzyskim utrzymuje się dwukrotnie wyższy, niż w kraju, udział pracujących w rolnictwie (31,1% ogółu). W usługach pracuje 46,3%, natomiast w przemyśle i budownictwie – 22,6%.

Ponad połowę zarejestrowanych w urzędach pracy stanowią długotrwale bezrobotni (ponad 51%), tj. pozostający w ewidencji przez okres ponad 12 miesięcy na przestrzeni ostatnich 2 lat. W grupie tej dominują kobiety (blisko 58%). Żadnymi kwalifikacjami zawodowymi nie może legitymować się ponad 11 tys. bezrobotnych (25% ogółu), choć liczba ta, dzięki realizowanym przez urzędy pracy programom aktywizacyjnym, stale spada. Bez doświadczenia zawodowego pozostaje ponad 10 tysięcy bezrobotnych (ponad 23% ogółu). Głównym powodem bezrobocia pozostaje brak kwalifikacji odpowiadających potrzebom pracodawców oraz niski poziom wykształcenia. Prawie 46% bezrobotnych posiada niskie wykształcenie – zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe).

Od trzech lat w naszym regionie utrzymuje się stały wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Obecnie wynosi on 122,5 tys. pracowników, tj. o 3,8% więcej, niż przed rokiem. Najwięcej zatrudnionych jest w sektorze przemysłu (53,7%), handlu i naprawie pojazdów samochodowych (19,4%) oraz budownictwie (7,8%). W skali ostatniego roku, największy wzrost zatrudnienia odnotowano w administrowaniu i działalności wspierającej (a więc różnego rodzaju usług dla ludności i przedsiębiorstw), transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.

Wzrósł również poziom przeciętnych wynagrodzeń. Według ostatnich danych (IX.2018), miesięczne przeciętne wynagrodzenie brutto w świętokrzyskich przedsiębiorstwach rosło szybciej, niż w 2017 roku osiągając poziom 4.025 zł. brutto (w kraju: 4.778,78 zł).

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo