Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

W dniu 25 września br. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

Pierwszym punktem obrad było wydanie opinii w sprawach dotyczących utworzenia 5 nowych kierunków kształcenia zawodowego w 3 szkołach z terenu województwa świętokrzyskiego.
Rada pozytywnie zaopiniowała:
1) wniosek Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny ,,Inki” w Kielcach dot. kształcenia na kierunku technik analityk,
2) wniosek Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie dot. kształcenia na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej,
3) wnioski Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach dot. kształcenia na kierunkach: technik transportu kolejowego, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

Uczestnicy obrad zapoznali się również ze stanem wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz informacją o sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim, w tym z aktualnym poziomem i strukturą bezrobocia.

Członkom Rady przedstawiono także projekt ustawy o rynku pracy (wersja z dnia 30.08.br.), szerzej omawiając projektowane przez ustawodawcę rozwiązania w zakresie składu, trybu powoływania i kompetencji WRRP oraz zadań samorządu województwa, marszałka i wojewódzkiego urzędu pracy.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo