Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

W dniu 14 czerwca br. (środa), o godzinie 10.00 odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach - posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie wniosków o utworzenie w szkołach nowych kierunków kształcenia zawodowego.
 2. Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.
 3. Ocena:
  1. sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w roku 2016,
  2. racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy przeznaczonymi na aktywizację zawodową bezrobotnych za rok 2016.
 4. Racjonalność gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2016 w zakresie realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy:
  1. zadań realizowanych przez samorząd województwa na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm);
  2. zlecenia działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia (…);
  3. umowy nr DRP-VI/15/SK/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie dofinansowania części zadań realizowanych przez wojewódzki urząd pracy na zlecenie ministra właściwego do spraw pracy oraz części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;
  4. działań finansowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego określonych w art. 69a ust. 2 pkt 2-5 w związku z art. 69a ust 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia (…) na podstawie sprawozdań z ich wykorzystania.
 5. Realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników – działania sieci EURES.
 6. Informacja o poziomie i strukturze bezrobocia w województwie świętokrzyskim.
 7. Sprawy różne.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo