Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W 2018 ROKU

Zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż wszystkie instytucje z terenu województwa świętokrzyskiego wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) winny poinformować Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w formie papierowej lub elektronicznej o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało wykreśleniem z Rejestru.

Wypełniony elektronicznie wniosek o kontynuację działalności za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów (STOR) pod adresem: www.stor.praca.gov.pl należy:

  • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
  • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, lub
  • w przypadku braku podpisu elektronicznego wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do WUP Kielce.

Wniosek można wypełnić również ręcznie lub w wersji Word, który zamieszczony jest na stronie internetowej www.wup.kielce.pl w „Kontynuacja działalności instytucji szkoleniowych w 2018 roku” lub w zakładce: Instytucje szkoleniowe/Kontynuacja działalności.

Wypełniony wniosek w wersji papierowej należy podpisać czytelnie przez osobę kierującą instytucją szkoleniową i przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Wniosek o kontynuację - do pobrania.

Uwaga!

Wypełniając wniosek, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

  • W górnej części pierwszej strony wniosku zaznaczamy kwadrat dotyczący kontynuacji działalności.
  • Wniosek w wersji papierowej winna podpisać osoba kierująca instytucją szkoleniową czytelnie.
  • Gdy modyfikacji ulegają dane ogólne instytucji szkoleniowej (np. zmiana nazwy, zmiana adresu siedziby, zmiana osoby kierującej) i nie ma możliwości weryfikacji tych danych w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym (tj. CEIDG, KRS), należy dostarczyć dokumenty potwierdzające ww. zmianę.
  • Sformułowanie „w bieżącym roku kalendarzowym" oznacza konieczność ujęcia danych dotyczących 2018 r. (tematyka prowadzonych szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych; kadra prowadząca szkolenia; baza lokalowa; jej wyposażenie i środki dydaktyczne; metody oceny jakości szkoleń).
  • W pozycjach, w których występuje we wniosku sformułowanie „w poprzednim roku kalendarzowym" (dział 6 i 7), dane winny dotyczyć 2017 r.

Tabelę 2.2 instytucja szkoleniowa wypełnia, jeżeli w bieżącym roku kalendarzowym (2018) realizuje przygotowanie zawodowe dorosłych lub jeżeli zgłosiła do urzędu wniosek o gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych, bądź planuje to zrobić w bieżącym roku kalendarzowym. Natomiast instytucja, która nie realizuje przygotowania zawodowego dorosłych oraz nie przeprowadza egzaminu sprawdzającego po przyuczeniu do pracy pomija punkt 2.2. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku punktów 6.3. i 6.4. w dziale 6 wniosku, jeżeli instytucja szkoleniowa nie realizowała przygotowania zawodowego dorosłych, bądź nie przeprowadzała egzaminów w 2017 roku wpisuje w tych punktach 0.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż pomocne wskazówki dotyczące wypełnienia poszczególnych działów ww. wniosku znajdą Państwo w „Instrukcji wypełniania wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych i jego aktualizacji” – plik do pobrania.

Natomiast przyporządkowując odpowiedni kod obszaru szkolenia w tabeli/ach wniosku można się posiłkować materiałem „Obszary szkolenia w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych – Komentarz” – plik do pobrania.

Ponadto przypomina się, że w Systemie Teleinformatycznym Obsługi Rejestrów (STOR) www.stor.praca.gov.pl istnieje funkcjonalność umożliwiająca generowanie przez wszystkich użytkowników aktualnego potwierdzenia wpisu do RIS.

Aby wygenerować ww. dokument należy na stronie głównej aplikacji nacisnąć przycisk „Rejestr instytucji szkoleniowych” - pojawią się wówczas wszystkie zarejestrowane w aplikacji instytucje. Przy pomocy wybranej kategorii wyszukać własną instytucję i wejść w szczegóły instytucji, a następnie skorzystać z funkcji „Drukuj aktualny wpis do RIS”. Istnieje również możliwość zapisania wygenerowanego pliku.

Szczegółowych informacji dotyczących rejestru instytucji szkoleniowych udziela p. Iwona Białacka, pok. nr 10 w siedzibie WUP od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 lub pod numerem tel. 41/ 36 41 611.

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton