Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bipkondolencje

OSTATNIE POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEJ RADY ZATRUDNIENIA IV KADENCJI

Pozytywnym zaopiniowaniem kształcenia w ramach nowego kursu „Technik architektury krajobrazu”  w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, jak również zaopiniowaniem nowych kryteriów wydawania przez Wojewodę pozwoleń na pracę cudzoziemcom, zakończyła pracę Wojewódzka Rada Zatrudnienia IV kadencji. Na ostatnim posiedzeniu, jakie odbyło się w dniu 6 grudnia 2016 roku z udziałem Marszałka Województwa Adama Jarubasa, wręczono podziękowania i listy gratulacyjne obecnym członkom Rady.  

Na okres IV kadencji WRZ przypadł największy w historii naszego województwa spadek bezrobocia, do nie notowanego dotychczas poziomu 10,6%. Rząd przeprowadził również jedną z najistotniejszych w ostatnich latach reform systemu służb zatrudnienia, nowelizując w 2014 roku ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wojewódzka Rada Zatrudnienia wielokrotnie zajmowała stanowisko w sprawie optymalnych metod wdrożenia nowych rozwiązań w warunkach świętokrzyskiego rynku pracy. Dokonywała m.in. bieżących ocen racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy oraz opiniowała kryteria podziału tych środków pomiędzy samorządy powiatowe.  W trakcie kadencji przypadającej na lata 2013 – 2016, Rada odbyła 17 posiedzeń, podejmując łącznie 334 uchwały. Aż 310 z nich dotyczyło opiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w świętokrzyskich szkołach pod kątem ich zgodności z potrzebami rynku pracy.

Wszystkim członkom Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia IV kadencji składamy serdeczne podziękowania za wkład i zaangażowanie w kreowanie regionalnej polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Życzymy dalszych sukcesów w działalności społecznej i zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton