Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Kolejne spotkanie dotyczące wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Podsumowanie zrealizowanych działań w ramach RPO WŚ oraz plany na przyszłość były tematyką kolejnego już z cyklu spotkań o wydatkowaniu środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tym razem eksperci, zaproszeni goście oraz słuchacze spotkali się w Centrum Biznesu Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Konferencja rozpoczęła się rozmowami na temat dwóch unijnych funduszy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Następnie poruszona została kwestia współpracy uczelni z przedsiębiorcami. To jedno z działań, które stanowi klucz do efektywnego uczestnictwa młodych osób w rynku pracy a także pomaga wzmocnić efektywność zatrudnieniową.

Goście w swoich wystąpieniach podkreślali istotę funduszy europejskich - gdyby nie środki unijne nie byłoby możliwe realizowanie wielu inwestycji. Zwrócili jednak także uwagę na  skomplikowane procedury jakie towarzyszą wydatkowaniu ww. środków. Dlatego też, wdrażanie Programów nie jest zadaniem łatwym.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Arkadiusz Piecyk  w panelu dyskusyjnym pt. „Lepsza jakość życia i inwestycje w przyszłe pokolenia – o efektywnym wykorzystywaniu środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” zwrócił uwagę jak ważne dla rozwoju rynku pracy są projekty współfinansowane z środków unijnych i jak wiele zostało dzięki nim zrobione. Przypomniał, że Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją, znajdującą się w czołówce tych najefektywniej wykorzystujących fundusze europejskie. „Od początku wdrażania RPOWŚ ogłosiliśmy już 8 konkursów na dofinansowanie projektów. Były to 3 konkursy na wsparcie bezrobotnych poprzez kursy, szkolenia i staże w ramach Działania 10.2 – poziom kontraktacji dostępnej alokacji na lata 2014-2020 wynosi już 58,5%; 3 konkursy wspierające przedsiębiorczość i samo zatrudnienie poprzez udzielanie bezzwrotnych dotacji na otwarcie własnej działalności  w ramach Działania 10.4 - poziom kontraktacji dostępnej alokacji wynosi 46% oraz 2 konkursy na wybór operatorów regionalnego Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla przedsiębiorców na kwotę 25 mln złotych - poziom kontraktacji dostępnej alokacji wynosi 38%. Rozstrzygnięcie tych ostatnich konkursów planowane jest na przełom roku 2016/2017”. Kwestią budzącą wiele emocji był temat dotyczący odpowiednich kwalifikacji zawodowych.  Dyrektor WUP, Arkadiusz Piecyk podkreślał, że znaczny odsetek poszukujących pracy nie ma kwalifikacji odpowiadających potrzebom pracodawców. Podkreślił jednak, że „poprzez projekty unijne możliwa jest aktywizacja poszukujących pracy w kierunkach, które ułatwiają znalezienie zatrudnienia. Obok dyrektora WUP w panelu dyskusyjnym udział wzięli przedstawiciele beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO WŚ”.

Obecnie cały czas trwają nabory bezrobotnych do projektów. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach: Regionalny Program Operacyjny.

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton