Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

PRZEDŁUŻONY NABÓR - PRACA WAKACYJNA W NIEMCZECH W 2017r. DLA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje o możliwości wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech w roku 2017. W tym roku nabór nie został objęty limitem miejsc, a także został rozszerzony o szkoły ponadgimnazjalne.

 

O pracę wakacyjną ubiegać się mogą:
- studenci uczelni wyższych, w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów (jeden z druków wydawanych dla osób zainteresowanych ofertą) będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2017 r.,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, za wyjątkiem liceów ogólnokształcących, w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2017 r., a w dniu podjęcia pracy wakacyjnej ukończą 18 lat.

Ponadto studenci/uczniowie powinni posiadać znajomość języka niemieckiego oraz wyrazić gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie wakacji.

Nadmienia się, iż nie będą akceptowane podania osób, które mają życzenia odnośnie lokalizacji miejsca pracy.

Osoby spełniające powyższe kryteria winny zgłaszać się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, parter, pokój 10 w godzinach 7.30 – 15.30 celem zapoznania się ze szczegółowymi warunkami oferty oraz pobrania druków zgłoszeń. Istnieje również możliwość pobrania kompletu wymaganych dokumentów ze strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.wup.kielce.pl

Nieprzekraczalny termin dostarczenia wypełnionych dokumentów do Wojewódzkiego Urzędu Pracy upływa dnia 20 marca 2017 r.

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

  • 2 egzemplarze podania "Bewerbung 2017" wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań, drukowane dwustronnie podpisane przez studenta/ucznia na pierwszej stronie "Bewerbung 2017";
  • 1 egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" z pieczątką nagłówkową uczelni/szkoły oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej; drugi egzemplarz uczeń/student winien mieć przy sobie i okazać pracodawcy;
  • 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
  • 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni 2016”.
  • Studenci/Uczniowie, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

Ponadto osoby zainteresowane pracą wakacyjną w Niemczech powinni zapoznać się z informacją przygotowaną w języku niemieckim przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) - „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni  2016”.

Nie będą akceptowane:
- dokumenty bez stempla uczelni/szkoły,
- dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni/szkoły,
- dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono podpisem i stemplem uczelni/szkoły,
- dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem,
- dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.

Szczegółowych informacji dotyczących pracy wakacyjnej w Niemczech udziela p. Izabela Rabiej, pok. nr 10 w siedzibie WUP od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub pod numerem tel. 41/ 36 41 611.

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton