Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

spotkanieeW dniu 6 grudnia br. (wtorek), o godzinie 10.30 odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zamykające IV kadencję, obejmującą lata 2013-2016.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wniosku o utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w placówce oświatowej z terenu województwa świętokrzyskiego, co do jego zgodności z potrzebami rynku pracy.
2. Zaopiniowanie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa świętokrzyskiego.
3. Realizacja zadań finansowanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – wykonywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
4. Okresowe sprawozdanie z wykonywania zadań ustawowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.
5. Informacja o poziomie i strukturze bezrobocia w województwie świętokrzyskim.
6. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia IV kadencji, obejmującej lata 2013-2016.
7. Podziękowania dla Członków WRZ – wręczenie listów gratulacyjnych przez Pana Adama Jarubasa - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton