Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

 

Przepisy prawne dot. wypłaty świadczeń:

  • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2016.1256 j.t. z późn.zm.),
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.2017.2041).

W przypadku istnienia niezaspokojonych roszczeń pracowniczych z okresów następujących po dacie niewypłacalności pracodawcy pracodawca, zarządca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza i składa do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy (na adres właściwego wojewódzkiego urzędu pracy), a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - właściwemu ze względu na adres głównego miejsca wykonywania działalności niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy osób uprawnionych wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych zwany „wykazem uzupełniającym” (art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy – (Dz.U.2016.1256 j.t. z późn. zm.). 

Przepisy prawne dot. wypłat zaliczek:

 

  • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2016.1256.j.t. z późń.zm.),
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.2017.2027).

Zgodnie z art. 15a w/w ustawy z dnia 13 lipca 2006r., pracodawca może w okresie od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy spełniającego wymogi wskazane w art. 22 – 25 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe do dnia wydania przez sąd postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości, złożyć do marszałka województwa (na adres wojewódzkiego urzędu pracy) wniosek o wypłatę zaliczek na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych, w kwocie należnych uprawnionemu pracownikowi świadczeń, nie wyżej jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wypłatę zaliczek.

składany na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U.2016.825.-j.t.).

PRACODAWCY z terenów gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku powodzi, którzy przejściowo zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczyli jej prowadzenie i nie mają własnych środków na wypłatę pracownikom wynagrodzeń mogą uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wynagrodzenia przysługujące za:

  • czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika w przypadku faktycznej niemożności świadczenia pracy w związku z powodzią,
  • czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane powodzią,
  • wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej.

handel zielona ohp wrota logo buton