Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Od 14 do 25 października trwa tegoroczna inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na celu promocję kształcenia i podnoszenie standardów współpracy ze środowiskiem pracodawców. Nasz Urząd, jak co roku, włącza się w to przedsięwzięcie. Pracodawców, którzy planują zatrudnienie pracowników z państw członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym Polaków przebywających za granicą w tych państwach, zapraszamy do kontaktu. Zainteresowanym podmiotom oferujemy indywidualne konsultacje z doradcą EURES w siedzibie urzędu lub u pracodawcy.


Sieć EURES kojarzona jest głównie z usługami w zakresie unijnego pośrednictwa pracy oraz informowania o warunkach życia i pracy w krajach zachodniej Europy. Mobilność pracowników jest jednak szansą dla wszystkich, także dla polskich pracodawców, którzy chcą zatrudniać osoby z innych krajów Unii Europejskiej i EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu). Rekrutacja w Europie jest jednym z rozwiązań, z których korzysta coraz więcej firm. Może to zapewnić zatrudnienie najlepszych kandydatów na określone stanowiska pracy.


Pracodawcom, którzy mają coraz większe problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników z pomocą przychodzi powołana przez Komisję Europejską sieć EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia), która w 2019 r. obchodzi 25-lecie istnienia na poziomie europejskim. EURES świadczy m.in. usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy poprzez wspieranie pracodawców przed procesem rekrutacji, w jego trakcie i po nim.


Usługi EURES dla pracodawców są ogólnodostępne i bezpłatne w przypadku świadczenia ich przez publiczne służby zatrudnienia (Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy) i Ochotnicze Hufce Pracy.


Oferta pomocy sieci EURES dla pracodawców:

  • możliwość zamieszczenia oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES www.eures.europa.eu, dostępnym dla wszystkich obywateli UE/EFTA (w tym celu należy zgłosić się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy albo zarejestrować ofertę pracy elektronicznie na stronie: www.praca.gov.pl )
  • dostęp do bazy CV kandydatów na portalu EURES (po zarejestrowaniu się na tym portalu)
  • wsparcie przy rekrutacji pracowników z wybranych państw UE/EFTA: pomoc przy przygotowaniu treści oferty pracy w języku obcym zgodnie z obowiązującymi w EURES standardami, zebranie CV, wstępna selekcja kandydatów z UE/EFTA, pomoc w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych za granicą
  • możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez sieć EURES w Europie, np.: międzynarodowych targach pracy, Europejskich Dniach Pracy, co zwiększa szanse na znalezienie pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach.

 

Więcej informacji o usługach EURES:


https://eures.praca.gov.pl/szukasz-pracownika-w-ue/jestes-pracodawca-z-polski 


Wszelkich informacji udziela p. Przemysław Kowalczyk - doradca EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, pok. nr 10, nr tel. (0-41) 36 41 611, adres e-mail: p.kowalczyk@wup.kielce.pl

Wojewódzka Rada Rynku Pracy – organ opiniodawczo – doradczy Marszałka Województwa w zakresie polityki rynku pracy – w dniu 10 października br. zyskała ośmiu nowych członków. Rozszerzenie składu Rady, jak podkreśla Wicemarszałek Województwa Renata Janik, to wynik zwiększania zakresu współpracy Samorządu Województwa z partnerami rynku pracy.

Gratulacje od Aleksandry Marcinkowskiej – Dyrektor WUP oraz akty powołania z rąk Elżbiety Korus – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej otrzymali: Dorota Ciołak – przedstawiciel organizacji związkowej pracodawców, Arkadiusz Szostak – przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, Michał Zatorski – przedstawiciel organizacji przedsiębiorców, Konstanty Kamionka – przedstawiciel organizacji pracodawców, Marek Banasik – przedstawiciel organizacji pracodawców, Bożentyna Pałka-Koruba – przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, Małgorzata Berbeś-Piórkowska – przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy oraz Jarosław Kaczmarek, jako przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

Nowi członkowie, reprezentując m.in. organizacje związkowe i rolnicze, podmioty edukacji ustawicznej oraz organizacje pozarządowe, będą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju zasobów ludzkich naszego regionu. Wojewódzka Rada Rynku Pracy liczy obecnie 24 członków.

Powrócił trend spadkowy bezrobocia w naszym regionie. Liczba zarejestrowanych w świętokrzyskich urzędach pracy spadła we wrześniu o 397 i wynosi obecnie 40.725 osób. Spadek bezrobocia zanotowano w 11 powiatach, natomiast wzrost nastąpił w powiecie jędrzejowskim, ostrowieckim oraz włoszczowskim. Na przestrzeni ostatniego roku bezrobocie w regionie zmniejszyło się o 5% (2.163 osoby).

Wrzesień upłynął pod znakiem rosnącej liczby ofert pracy, zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy w całym województwie. We wrześniu pracodawcy zgłosili 2.436 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej (o 311 więcej, niż w sierpniu). Zapotrzebowanie na pracowników wciąż jest bardzo wysokie; od początku roku pracodawcy zgłosili do urzędów 24.708 ofert.

Dobre wieści płyną również z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na przestrzeni ostatniego miesiąca, liczba bezrobotnych w całym kraju zmniejszyła się o 13.700. Obecnie w Polsce zarejestrowanych pozostaje 852.400 bezrobotnych i liczba ta jest najniższa od 30 lat.

Systematycznej poprawie ulegają również warunki płacowe. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło w II kwartale br. 4.839 zł i jest o 254 zł. wyższe, niż przed rokiem. Najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto wciąż występuje w sektorze budownictwa - 5.258 zł. oraz w przemyśle - 5.157 zł. Najniższe pozostaje w sektorze zakwaterowania i gastronomii - 3.788 zł.

Priorytety rozwoju zawodowego młodzieży w kontekście gospodarki opartej na wiedzy były głównym tematem konferencji, którą 1 października br. zorganizował nasz Urząd.

- Cieszę się, że w tak szerokim gronie będziemy mogli zapoznać się z aktualnymi kwestiami dotyczącymi perspektyw młodych ludzi na otwartym rynku pracy. Liczę na owocną dyskusję i otwartość w wyrażaniu opinii oraz własnych oczekiwań – mówiła witając uczestników Dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska.

- Młodzież oraz jej rozwój to priorytet samorządu województwa, od niej zależy przyszłość naszego regionu i kraju. Dyskutowane kwestie idealnie wkomponowują się w dyskusję na temat strategii rozwoju naszego województwa, która obecnie jest w fazie konsultacji. – mówiła Wicemarszałek Województwa Renata Janik, uroczyście otwierając konferencję.

Wśród ekspertów, którzy dzielili się swą wiedzą i doświadczeniem, znaleźli się ks. prof. Witold Janocha z Katedry Życia Społecznego Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Harcmistrz Tomasz Rejmer – Komendant Wojewódzkiej Chorągwi ZHP w Kielcach oraz Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Obok szans i zagrożeń w rozwoju zawodowym młodzieży, dokonano m.in. analizy słabych i mocnych stron obecnego systemu edukacji oraz zaprezentowano harcerski model kształtowania młodzieży pod kątem cech istotnych na rynku pracy. Jako przykład skutecznego działania na rzecz modernizacji szkolnictwa zawodowego w naszym regionie posłużył projekt: „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski. Uzyskane efekty mają szansę wpłynąć na rozwój nowoczesnych modeli edukacji zawodowej w całym kraju.

Przedstawiciele naszego Urzędu: Anna Jastrzębska – Z-ca Kierownika Wydziału Obsługi Rynku Pracy oraz Paweł Lulek – Kierownik Zespołu ds. Komunikacji i Promocji, w swoich prezentacjach przedstawili wyniki badania studentów kieleckich uczelni oraz podsumowali dotychczasowe rezultaty wdrażania programu POWER.

Dziękujemy za liczną obecność oraz Państwa cenne głosy w dyskusji. Poniżej udostępniamy poszczególne prezentacje tematyczne.

  1. Współczesne źródła zagrożeń w procesie edukacji
  2. Kształtowanie postaw młodzieży metodą harcerską, a współczesny rynek pracy
  3. Innowacyjna edukacja i nowe możliwości zawodowe
  4. Badanie Studentów
  5. Młodzież NEET i rezultaty wdrażania POWER

 

Strona 1 z 32

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo