Dlaczego warto zatrudnić osobę niepełnosprawną? PDF Drukuj Email

Rozpoznane zaburzenia psychiczne mogą zostać zakwalifikowane jako lekki, umiarkowany lub znaczny stopnień niepełnosprawności. Podobnie jak w przypadku innych form niepełnosprawności, choroba psychiczna nie musi oznaczać, że osoba jest całkowicie niezdolna do pracy.

CO ZYSKUJE PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY OSOBĘ NIEPEŁNOSPRAWNĄ
 Z ZABURZENIAMI ZDROWIA PSYCHICZNEGO?

Dofinansowanie do wynagrodzenia

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.
Uprawnieni do otrzymania pomocy są pracodawcy:
•    zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
•    zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %,
•    prowadzący zakład pracy chronionej.

Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników uzależniona jest od:
•    typu pracodawcy,
•    stopnia niepełnosprawności zatrudnionych pracowników,
•    rodzaju niepełnosprawności (większe kwoty dofinansowania przysługują w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych).

Od 1 marca 2011 r. miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

 

Zwrot kosztów przystosowania i adaptacji istniejącego stanowiska  pracy dla osoby niepełnosprawnej

•    Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.
•    Refundacja obejmuje adaptację pomieszczeń zakładu pracy, a także zakup urządzeń i oprogramowania na użytek pracownika niepełnosprawnego.
•    Maksymalna wysokość pomocy nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia na każde przystosowane stanowisko pracy.
•    Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą.

 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej


•    O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który:
      - prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy;
      - nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej wg kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dot. udzielania pomocy publicznej;
      - przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
•    Maksymalna wysokość pomocy na wyposażenie jednego stanowiska wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.
•    Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.
•    Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą.
•    Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.


Refundacja kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

•    Pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne i zorganizuje dla nich szkolenie może ubiegać się o refundację poniesionych kosztów ze środków PFRON.
•    Zwrotu kosztów - do wysokości 80% (nie więcej jednak niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia) - dokonuje starosta na warunkach określonych w umowie z pracodawcą.
•    Aby uzyskać refundację pracodawca składa wniosek do powiatowego urzędu pracy bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy.
•    Refundacja nie może dotyczyć kosztów poniesionych przez pracodawcę przed podpisaniem umowy.

 

Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

•    Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego może otrzymać ze środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.
•    Liczba godzin przeznaczonych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekroczyć 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.
•    Zwrotu kosztów dokonuje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą.
•    Refundacja nie może dotyczyć kosztów poniesionych przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.

 

Obniżenie wysokości wpłat na PFRON

•    Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy musi dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    Obowiązkowi temu nie podlegają pracodawcy osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%.
•    Pracodawca może obniżyć wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jeżeli zatrudni osoby ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy, w tym przewlekłymi chorobami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym (osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności może być policzona 4-krotnie, a ze stopniem umiarkowanym 3-krotnie).


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących:
- zwrotu kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika niepełnosprawnego,
- zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
- przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej,
- refundacji kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej
należy zwrócić się do starosty lub instytucji przez niego wskazanej (Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).
Szczegółowe informacje na temat wszystkich przywilejów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej dostępne są na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl  oraz PFRON www.pfron.org.pl. 


Finansowe i formalne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych regulują:

•    ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t.Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
•    ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U.  z 2008r.  nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

 

WARTO ZATRUDNIAĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PSYCHICZNIE, PONIEWAŻ:

  • Osoba niepełnosprawna zazwyczaj rzadziej zmienia pracę i bardziej ją szanuje. W związku z tym pracodawca zyskuje zaangażowanego i lojalnego pracownika, dla którego uzyskane zatrudnienie będzie z dużym prawdopodobieństwem docelowym miejscem pracy a nie tylko przystankiem w karierze.
  • Wprowadzenie osoby niepełnosprawnej do zespołu uwrażliwia pozostałych pracowników na potrzeby innych, uczy tolerancji i uwzględniania tych potrzeb w codziennej pracy.
  • Można skorzystać z dofinansowania, dzięki któremu zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się ze zmniejszeniem kosztów, co jest korzystne dla przedsiębiorstwa.
  • Dla ludzi z doświadczeniem choroby psychicznej aktywność zawodowa to szansa na poprawę kondycji zdrowotnej i emocjonalnej. Docenieni utwierdzają się w przekonaniu, że pomimo choroby są wartościowymi ludźmi i mogą angażować się w inne role niż pacjent i biorca usług socjalnych.


  PRACODAWCO PAMIĘTAJ!

  • Dodatkowe obowiązki związane z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej są rekompensowane dzięki ulgom i dofinansowaniom.
  • Zadbaj, aby Twoja oferta pracy zachęcała osoby niepełnosprawne do aplikowania, np. poprzez zapis ,,mile widziane ON”.
  • Precyzyjnie przedstaw obowiązki, jakie osoba niepełnosprawna będzie musiała pełnić na oferowanym jej stanowisku pracy.
  • Zapewnij niepełnosprawnemu psychicznie pracownikowi czas na oswojenie się z nowym miejscem i wyzwaniami.
  • O zatrudnieniu do pracy powinny decydować kwalifikacje a nie niepełnosprawność!

Zatrudniając osobę niepełnosprawną zyskujesz  solidnego, lojalnego i bardzo mocno zmotywowanego pracownika, w pozytywny sposób oddziaływującego na zespół i wizerunek firmy.

 Zyskujesz też wymierne korzyści finansowe!