Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Super User

Zapewne wielu z Was ma już plany, jak spędzi nadchodzący wolny czas. Warto przynajmniej część wakacji przeznaczyć na działania wartościowe i produktywne związane z rozwojem zawodowym.

Wiele młodych osób narzeka, że po skończeniu szkoły czy studiów ma trudności ze znalezieniem pracy, ponieważ pracodawcy oczekują od nich doświadczenia zawodowego. Dzięki pracy w wakacje możesz wypełnić lukę w życiorysie zawodowym, sprawdzić się jako pracownik, poznać przyszłego pracodawcę, a także zdobyć środki finansowe, które przydadzą Ci się np. na realizację wakacyjnych planów.

Aby zdobyć pracę należy starannie przygotować się do procesu rekrutacji. W tym celu warto poznać aktualne trendy w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych – CV oraz listu motywacyjnego. Powinieneś także przygotować się do rozmowy
z pracodawcą – poznać techniki skutecznej autoprezentacji i trafnego odpowiadania na pytania rekrutera.

W rozwiązaniu problemów i wątpliwości dotyczących poszukiwania pracy, nie tylko wakacyjnej, pomogą Ci konsultacje z naszymi doradcami zawodowymi. Do udziału w nich zapraszamy osoby, które stoją przed wyborem kierunku kształcenia, a także tych, którzy swoje pomysły na karierę zawodową muszą z różnych przyczyn zweryfikować. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji proponujemy Ci skorzystanie z badań psychologicznych. Dzięki nim dowiesz się więcej o sobie – swojej osobowości, preferencjach i zainteresowaniach zawodowych, czyli zrobisz pierwszy krok w kierunku trafnego wyboru przyszłej profesji. Natomiast jeżeli chcesz skutecznie zarządzać swoją karierą możesz skorzystać ze wskazówek, jak efektywnie wykorzystywać swój czas, wyznaczać cele i motywować się do ich osiągnięcia.

Zapraszamy do odwiedzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
Czeka na Ciebie profesjonalna kadra doradców zawodowych i psychologów.

plakat2018

W dniu 12 czerwca br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.
Pierwszym punktem obrad było wydanie opinii w sprawach dotyczących utworzenia nowych kierunków kształcenia w szkołach z terenu województwa świętokrzyskiego. Członkowie WRRP pozytywnie zaopiniowali łącznie 28 wniosków złożonych przez dyrektorów 6 szkół.

Wojewódzka Rada Rynku Pracy pozytywnie oceniła:

 • sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w roku 2017, podejmując Uchwałę nr 125/2018,
 • racjonalność gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2017 w zakresie realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 • zadań realizowanych przez samorząd województwa na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.),
 • zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art.66d ustawy z dnia
  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
  (…),
 • umowy w sprawie dofinansowania części zadań realizowanych przez wojewódzki urząd pracy na zlecenie ministra właściwego do spraw pracy oraz części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,
 • działań finansowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego określonych
  w art. 69a ust. 2 pkt 2-5 w związku z art. 69a ust 3 ustawy z dnia
  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
  (…)

- na podstawie sprawozdań z ich wykorzystania – podejmując Uchwałę nr 126/2018.
Uczestnicy obrad zapoznali się również z prezentacją pt. ,,Nowoczesne metody rekrutacji odpowiedzią na wyzwania zmieniającego się rynku pracy” oraz z „Informacją o poziomie i strukturze bezrobocia w województwie świętokrzyskim w kwietniu 2018  r.”

Już po raz osiemnasty – tym razem w Skarżysku – Kamiennej – nasz Urząd zorganizował Regionalne Targi Pracy. Współorganizatorami wydarzenia były Powiatowe Urzędy Pracy w Skarżysku, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Starachowicach.

Przestrzeń Targów podzielono na 3 strefy: zatrudnienia, edukacji i przedsiębiorczości. Swoją ofertę zaprezentowało blisko 60 wystawców, w tym 36 pracodawców. Na osoby szukające zatrudnienia czekało prawie 2 tysiące ofert pracy, zarówno od lokalnych firm jak również z całego kraju. Poszukiwani byli zarówno pracownicy przy pracach prostych jak i osoby posiadające lub gotowe do zdobycia kwalifikacji w wielu branżach (m.in. spawacze, operatorzy linii produkcyjnych, magazynierzy, monterzy, elektrycy, pracownicy budowlani, pracownicy w branży gastronomicznej, pracownicy w branży meblarskiej). 

Organizacja Targów w powiecie skarżyskim, w którym odradzają się tradycje przemysłowe, jest dużym wyzwaniem dla organizatorów i wielką nadzieją dla pracodawców, napotykających na coraz większe trudności ze znalezieniem rąk do pracy – podkreślał w wystąpieniu inaugurującym Wicedyrektor WUP Cezary Mielczarz. Życzę wszystkim uczestnikom Targów znalezienia atrakcyjnej oferty, która pozwoli zrealizować życiowe zamierzenia i plany na dalszą zawodową przyszłość.

Nadzieje na sukces Targów wyrażali także uczestniczący w wydarzeniu Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski, Prezydent Miasta Konrad Kronig. Targi odwiedziło blisko 2.500 osób. Wystawcy przeprowadzili rozmowy z 2.390 osobami zainteresowanymi ich ofertą, pracodawcy – pozyskali blisko 500 aplikacji od kandydatów do pracy a do dalszych rozmów zaprosili ponad 200 osób. Na stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy można było uzyskać m.in. fachową poradę zawodową, zapoznać się z ofertami pracy i edukacji w ramach sieci EURES oraz poznać kompleksową ofertę aktualnych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Udostępniliśmy 496 ofert pracy za granicą na 2.599 miejsc pracy pozyskanych od pracodawców zagranicznych w ramach sieci EURES, najwięcej do: Niemiec, Czech, Austrii, i Holandii. Ponadto dysponujemy ofertami do Belgii, Norwegii oraz Wielkiej Brytanii. Nasi eksperci przeprowadzili 2 spotkania informacyjne: Rynek pracy – co muszę wiedzieć oraz Wyjazd do pracy za granicą – o czym należy pamiętać.

Zapraszamy do fotogalerii

Wymogi, jakie musi spełnić obcokrajowiec, by móc założyć firmę w Polsce, określa Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wynika z treści ustawy, możliwość i forma prowadzenia działalności zależy przede wszystkim od tego, skąd pochodzi dany cudzoziemiec.

Niektórzy cudzoziemcy mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele naszego kraju. Do grupy tych cudzoziemców należą migranci, którzy posiadają w Polsce:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku m.in. z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce, kształceniem się na studiach,
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • ochronę czasową w Polsce,
 • ważną Kartę Polaka.

Pozostali cudzoziemcy, którzy nie zostali wymienieni powyżej (na przykład ci, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy, czy też ci, którzy przebywają za granicą, a rejestracja działalności gospodarczej nie wymaga ich fizycznej obecności w Polsce), mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie poprzez uczestnictwo w jednej ze spółek prawa handlowego. Zatem może to być tylko spółka komandytowa, spółka handlowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

Dlatego też istotne znaczenie ma to, czy dana osoba jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy też pochodzi z kraju nie należącego do tej wspólnoty.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/rejestracja-dzialalnosci/rejestracja-i-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-polsce-przez-cudzoziemcow
http://www.migrant.info.pl/Prowadzenie_dzia%C5%82alno%C5%9Bci_gospodarczej_w_Polsce_przez_cudzoziemc%C3%B3w.html
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000649/O/D20180649.pdf

Dodatkowych informacji udziela doradca EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Kielcach, ul. Witosa 86, pok. nr 10, nr tel. (0-41) 36 41 611, adres e-mail: p.kowalczyk@wup.kielce.pl

1 stycznia 1999 roku przestało istnieć województwo kieleckie a powstało województwo świętokrzyskie – poszerzone o powiaty: sandomierski, opatowski i staszowski i zmniejszone o powiat miechowski, który włączono do województwa małopolskiego. Zarządzeniem Dyrektora WUP z dnia 8 stycznia 1999 roku, dotychczasowe rejonowe urzędy pracy zostały przekształcone w powiatowe urzędy pracy. Obecność województwa świętokrzyskiego na samorządowej mapie Polski otworzyło drogę do samodzielnej polityki rozwoju, której ważną częścią jest wzrost zatrudnienia i kształtowanie zasobów ludzkich.

Dzięki podmiotowości samorządu województwa świętokrzyskiego mógł powstać Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, kreujący i koordynujący politykę rynku pracy. Doskonała współpraca z 13 powiatowymi, a od 1 stycznia 2009 roku – również Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach, zaowocowała pełnym wykorzystaniem krajowych i unijnych funduszy przeznaczonych na wzrost zatrudnienia i walkę z bezrobociem. Poziom bezrobocia, który w 2002 roku przekraczał 131 tysięcy osób, udało się zredukować do niewiele ponad 46 tysięcy zarejestrowanych w skali całego regionu. Wpłynęła na to przede wszystkim koniunktura gospodarcza, skuteczna aktywizacja zawodowa oraz inwestycje i projekty, jakie realizuje Samorząd Województwa, wszystkie powiaty i gminy naszego regionu. Ważnym motorem wzrostu pozostają fundusze Unii Europejskiej, w tym Europejski Fundusz Społeczny, finansujący m.in. projekty aktywizacji zawodowej i wzrostu kwalifikacji mieszkańców regionu. W obecnym programie POWER dla młodych oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, nasze województwo jest w krajowej czołówce skuteczności i efektywności.

Z okazji jubileuszu 20 lat Samorządu Województwa i Samorządów Powiatowych, wszystkim partnerom rynku pracy, osobom i instytucjom współpracującym z naszym Urzędem składamy serdeczne podziękowania. Niech zdobyte doświadczenie zaowocuje kolejnymi, wspólnymi działaniami na rzecz rozwoju województwa i dobra wszystkich mieszkańców.

Z danych na podstawie meldunków powiatowych urzędów pracy wynika, że poziom bezrobocia w maju w naszym województwie zmniejszył się o 1.585 osób. Obecnie w rejestrach pozostaje 44.782 bezrobotnych. Spadek bezrobocia odnotowano w trzynastu powiatach – jedynie w powiecie opatowskim nastąpił wzrost o 68 osób. Największy procentowy spadek bezrobocia nastąpił w powiecie ostrowieckim – o 6,5%, włoszczowskim – o 6% oraz buskim – o 5,6%. Ogólny spadek na poziomie województwa wyniósł 3,4%.

W skali roku, tj. w odniesieniu do maja 2017 roku, poziom bezrobocia w województwie świętokrzyskim zmniejszył się o 5.495 osób (10,9%). W maju, do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 3.681 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej (o 385 mniej, niż w kwietniu). W okresie 5 miesięcy 2018 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 17.514 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.

Celem konkursu jest wpieranie państw członkowskich UE oraz innych państw uczestniczących w programie EaSI we wdrażaniu Rekomendacji Rady „Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults z grudnia 2016 r.
Całkowity budżet przeznaczony na konkurs VP/2018/008 wynosi 1,5 mln EURO. Komisja Europejska przewiduje udzielić 5-6 grantów (do 80% kosztów). 20% kosztów całkowitych musi być poniesionych przez aplikanta/ów. Projekty mają być realizowane w ciągu 12-24 miesięcy.
Szczegółowe informacje dot. ogłoszenia konkursowego znajdują się tutaj http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld-629&langld-en&calld-537&futherCalls-yes

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

informujemy, iż od dnia 25 maja br. do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO. (tekst rozporządzenia do pobrania)

RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

W dniu 24 maja 2018 r. został opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w pozycji 1000 tekst ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst ustawy). Nowa ustawa o ochronie danych nie zastępuje RODO - jej celem ma być wyłącznie doprecyzowanie kwestii, na które zezwalają przepisy RODO.

Pani/Pana prawa, jako osoby której dane dotyczą, wynikają z RODO, a niniejszy dokument ma na celu zapoznanie  Panią/Pana:

 • z tymi prawami
 • oraz ze sposobem ich realizacji przez Wojewódzki Urzędzie Pracy w Kielcach.

Na treść niniejszego dokumentu składają się następujące zagadnienia:

 1. wyjaśnienie treści definicji, które pomogą Pani/Panu we właściwej interpretacji zapisów niniejszego dokumentu (str. 2);
 2. wskazanie Pani/Panu praw jakie przysługują im na mocy RODO wraz z ich krótką charakterystyką (str. 5);
 3. opis zasad realizacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach Pani/Pana praw z RODO (terminy, sposób realizacji) (str. 10).

Ad. 1 Wyjaśnienie treści definicji
W celu właściwej interpretacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie prosimy o zapoznanie się z podstawowymi definicjami pojęć:

 1. administratorto Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, kiedy decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych; Zgodnie z definicją z art. 4 pkt 7 RODO to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

 2. dane osobowe – to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 1 RODO wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizyczne;

 3. osoba, której dane dotyczą 
  • to właśnie Pani/Pan w sytuacji, gdy korzystacie Państwo z usług oferowanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach (np. z poradnictwa zawodowego, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, pośrednictwa pracy EURES, itd.),
  • to Pani/Pan jako pracownik WUP, osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej, osoba odbywająca staż, czy praktykę w WUP;

 4. podmiot przetwarzający – to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 8 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach będzie miał status podmiotu przetwarzającego w sytuacji, gdy inny administrator, np. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Minister Inwestycji i Rozwoju, powierzył mu na podstawie umowy/porozumienia przetwarzanie w jego imieniu danych osobowych. Szczegółowe kwestie związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w art. 28 RODO. 

 5. Inspektor ochrony danych – to pracownik WUP, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z:
  • przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,
  • oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO i opisanych w niniejszym dokumencie
 6. Dane Inspektora ochrony danych są dostępne na:

  • stronie internetowej WUP - www.wup.kielce.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej - wupkielce.bip.gov.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”;

 7. przetwarzanie – zgodnie z definicją z art. 4 pkt 2 RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 8. zasady przetwarzania danych osobowych – to zasady określone w art. 5 i art. 25 RODO, które stosuje WUP przetwarzając Pani/Pana dane osobowe:
  • zgodności z prawem,
  • rzetelności i przejrzystości,
  • zasada ograniczenia celu przetwarzania,
  • minimalizacji danych,
  • prawidłowości danych,
  • ograniczenia przechowywania,
  • integralności i poufności,
  • zasada rozliczalności,
  • zasada ochrony danych w fazie projektowania i zasada domyślnej ochrony danych;

 9. odbiorca – to zgodnie z art. 4 pkt 9 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców (przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania);

 10. organ nadzorczy – to zgodnie z art. 4 pkt 21 RODO niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO. W Polsce od dnia 25.05.2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 11. państwo trzecie – państwo nie będące członkiem Unii Europejskiej oraz nie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG obejmuje państwa należące do UE oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein);

 12. profilowanie – zgodnie z art. 4 pkt 4 RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Ad. 2 Prawa jakie przysługują Pani/Panu na mocy RODO:

ART. 13 i ART. 14 RODO
Prawo do informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w WUP:

 1. w zakresie wynikającym z art. 13 RODO – w sytuacji kiedy to Pani/Pan przekazuje nam swoje dane osobowe

  • pracownicy WUP przekazują Pani/Panu informacje zawarte w art. 13 ust. 1 i 2 RODO w momencie zbierania danych osobowych lub przy okazji odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, która wpłynęła do WUP,
  • informacje te nie są przekazywane w sytuacji, gdy nimi już Pani/Pan dysponuje;
  • zakres informacji z art. 13 RODO został wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu;

 2. w zakresie wynikającym z art. 14 RODO - kiedy Pani/Pana dane osobowe trafiają do WUP z innych źródeł (np. od innych administratorów):

  • informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO muszą być Pani/Panu przekazane:

   • w rozsądnym terminie po uzyskaniu Pani/Pana danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca,
   • albo jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z Panią/Panem – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji,
   • albo jeżeli Pani/Pana dane osobowe mają być ujawnione innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu,

  • informacje z art. 14 ust. 1 i 2 RODO nie są przekazywane, gdy już nimi Pani/Pan dysponuje oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 14 ust. 5 RODO (w szczególności gdy pozyskiwanie lub ujawnianie Pani/Pana danych osobowych jest wyraźnie uregulowane przepisem prawa),
  • zakres informacji z art. 14 RODO został wskazany w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu.

ART. 15-21 RODO
Prawa realizowane na Pani/Pana wniosek:

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO):

  • polega na tym, iż może Pani/Pan wystąpić do WUP z pytaniem czy WUP przetwarza Pani /Pana dane osobowe, a jeśli tak może Pani/Pan uzyskać informacje w zakresie  wynikającym z art. 15 ust. 1-3 RODO (m. in. na temat: jaki jest cel i okres przetwarzania danych osobowych, jakie dane osobowe są przetwarzane, kim są odbiorcy danych osobowych, informacje o przysługujących prawach),
  • oprócz informacji, o których mowa powyżej, mogą też Państwo otrzymać kopię danych osobowych (czyli informację o danych osobowych) we wskazanym przez siebie formacie, np. jeżeli Pani/Pan zwraca się o kopie danych drogą elektroniczną, to również drogą elektroniczną otrzyma Pani/Pan odpowiedź, chyba że we wniosku wskaże nam Pani/Pan format jakiego oczekuje. Prawo do uzyskania kopii danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą;

 2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO):

  • prawo to polega na tym, że może Pani/Pan wystąpić do WUP o sprostowanie swoich danych osobowych lub ich uzupełnienie, z tym zastrzeżeniem że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich przetwarzania, np. nie może Pani/Pan żądać uzupełnienia o dane które byłyby niezgodne z celem przetwarzania,
  • prawo to nie będzie mogło być stosowane do danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich sprostowania lub uzupełnienia określają odrębne przepisy prawa, np. procedura sprostowania błędów i omyłek zawartych w decyzji administracyjnej w trybie art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego,

 3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO):

  • w ramach tego prawa może Pani/Pan żądać  niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO,
  • art. 17 ust. 3 RODO przewiduje również okoliczności, kiedy prawo do usunięcia danych nie będzie mogło być zrealizowane (i tak co do zasady WUP nie będzie mógł usunąć Pani/Pana danych osobowych z uwagi, iż w większości przypadków podstawą prawną ich przetwarzania są przepisy prawa, z których wynika m.in. obowiązek przechowywania dokumentacji (archiwizacji) przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który został uzgodniony z archiwum państwowym na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach),

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):

  • prawo to polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
  • może Pani/Pan skorzystać z tego prawa tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO, tj:

   • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,
   • sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
   • WUP nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,
   • wniosła Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO

  • przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania WUP przekaże Pani/Panu informacje w tym zakresie,

 5. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO):

  • jeżeli WUP zrealizuje Pani/Pana prawo do:

   • sprostowania nieprawidłowych danych,
   • uzupełnienia niekompletnych danych,
   • usunięcia danych w ramach prawa do bycia zapomnianym,
   •  ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  • WUP informuje każdego odbiorcę któremu ujawnił dane osobowe o dokonanej zmianie, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku,
  • WUP poinformuje Panią/Pana o tych odbiorcach na Pani/Pana wniosek,
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

  • z prawa do przenoszenia danych może Pani/Pan skorzystać jeżeli:

   • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy
   • oraz w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej),

  • w ramach tego prawa może Pani/Pan zażądać by dane osobowe (które zostały przez Panią/Pana dostarczone) zostały przesłane przez WUP bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe,
  • realizacja w WUP tego prawa będzie ograniczona do nielicznych przypadków, z uwagi na podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w WUP (czyli głównie przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WUP, które nie daje Pani/Panu możliwości do skorzystania z prawa do przenoszenia danych),

 • prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):

  • w WUP prawo to będzie realizowane w nielicznych sytuacjach z uwagi na okoliczności uprawniające Panią/Pana do korzystania z tego prawa wynikające z art. 21 ust. 1 i 2 RODO,
  • skutkiem wniesienia sprzeciwu jest zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.

 

 

ART. 22 RODO
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

 •   podczas realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO WUP jest zobligowany przekazać Pani/Panu informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, znaczeniu i konsekwencjach dla Pani/Pana, jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce.

 

ART. 34 RODO
Ma Pani/Pan również prawo do bycia poinformowanym o naruszeniu ochrony danych osobowych (art. 34 RODO)

 • prawo to jest realizowane z inicjatywy WUP w sytuacji, gdy w WUP doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności,

 • WUP przekazuje Pani/Panu informacje wskazane w art. 34 ust. 2 RODO:

  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
  • opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych,
  • opis zastosowanych lub proponowanych przez WUP środków w celu zaradzenia naruszeniom ochrony danych,

 • art. 34 ust. 3 RODO wskazuje okoliczności, kiedy WUP jest zwolniony  zawiadamiania PaNi/Pana o zaistniałej sytuacji.


Ad. 3 Ogólne zasady realizacji Pani/Pana praw z RODO w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach:

Sposoby komunikacji w sprawie wniosków z art. 15-21 RODO

 1. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej, ponieważ Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach jest zobowiązany zapewnić, aby Pani/Pana dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym.

 2. Zatem może Pani/Pan składać żądania wynikające z art. 15-21 RODO wybierając jedną z poniżej wskazanych dróg komunikacji:

  1. w sposób tradycyjny – składa Pani/Pan pismo/wniosek
   podpisany własnoręcznie w sposób czytelny, osobiście w Kancelarii WUP lub przesyła go za pośrednictwem operatora pocztowego
   na adres siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,

   • elektronicznie – przesyła Pani/Pan wniosek elektronicznie:
   • z użyciem podpisu kwalifikowanego na adres: iod@wup.kielce.pl

  2. lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP: /WUPKielce/SkrytkaESP , /WUPKielce/skrytka Jeżeli wniosek wpłynie „zwykłym mailem” poprosimy Panią/Pana do złożenia wniosku w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
  3. ustnie – może złożyć Pani/Pan swoje żądanie bezpośrednio Inspektorowi ochrony danych lub innemu pracownikowi WUP, który poprosi Panią/Pana - w celu weryfikacji Pani/Pana tożsamości - o okazanie np. dowodu osobistego. Pracownik spisze treść Pani/Pana żądania w formie notatki służbowej, którą Pani/Pan również podpisze.

 3. Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.
 4. Jeżeli WUP będzie miał uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikacje wnioskodawcy.


Sposób i terminy
Pani/Pana praw realizowanych na wniosek z art. 15-21 RODO

 1. Rozpatrując Pani/Pana żądanie z art. 15-21 RODO WUP zobligowany jest udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO.

 2. WUP bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela Pani/Panu informacje o działaniach podjętych w związku
  z Pani/Pana żądaniem, czyli:

  1. WUP realizuje wniosek zgodnie z Pani/Pana żądaniem,
  2. albo WUP informuje Panią/Pana o konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań (WUP podaje przyczynę opóźnienia),
  3. albo WUP odmawia realizacji wniosku i informuje Panią/Pana:
   1. o powodach niepodjęcia działań,
   2. o możliwości wniesienia przez Panią/Pana skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   3. o możliwości skorzystania przez Panią/Pana ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Opłaty

 1. Co do zasady informacje podawane Pani/Panu przez WUP na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane przez WUP na mocy art. 15-21 i art. 34 RODO są wolne od opłat.

 2. Jeżeli okaże się, że Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, WUP może:
  • pobrać od Pani/Pana rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo
  • odmówić podjęcia działań w związku z Pani/Pana żądaniem.

 3. Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter spoczywa na WUP.

 

Niniejsza dokument pn. „Zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach”:

 • został zamieszczony na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakładce „Ochrona danych osobowych”,
 • został zamieszczony na stronie BIP Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Kielcach w zakładce „Ochrona danych osobowych”,
 • jest dostępny w Kancelarii WUP (pokój nr 9, parter),
 • został rozesłany droga elektroniczną do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach(WUP)
  z siedzibą: ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
  adres e-mail: wup@wup.kielce.pl
  tel. (41) 36–41 – 600
  fax: (41) 36 – 41 – 666.

 2. W WUP został wyznaczony Inspektor ochrony danych(IOD), z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną: iod@wup.kielce.pl lub kierując korespondencję na adres administratora wskazany w pkt 1 powyżej.
  Szczegółowe dane kontaktowe inspektora ochrony danych są dostępne na:
  1. stronie internetowej WUP - www.wup.kielce.pl w zakładce Ochrona danych osobowych,
  2. Biuletynie Informacji Publicznej - wupkielce.bip.gov.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.
  Z IOD może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.

 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pni/Pana danych osobowych przez WUP:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na WUP,
  2. wykonywanie przez WUP zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej WUP,
  3. wykonanie zawartej z Panią/Panem umowy,
  4. w celu wskazanym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 4. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:
  1. podmioty uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa (inni administratorzy),
  2. podmioty, którym WUP powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawartą umową (podmioty przetwarzające).

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który WUP zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo (w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych):
  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ale tylko w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. f) RODO,
  • w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – przysługuje Pani/Panu Prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. WUP nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu

 8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  • wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy,

Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skorzystania z usług świadczonych przez WUP.

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

W związku z wprowadzeniem na terenie siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Witosa 86 w Kielcach
nadzoru w postaci rejestracji obrazu przy użyciu systemu telewizji przemysłowej (CCTV) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach(WUP)
  z siedzibą: ul. Witosa 86, 25-516 Kielce
  adres e-mail: wup@wup.kielce.pl
  tel. (41) 36 – 41 – 600
  fax: (41) 36 – 41 – 666.
 2. W WUP został wyznaczony Inspektor ochrony danych(IOD), z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną: iod@wup.kielce.pl lub kierując korespondencję na adres administratora wskazany
  w pkt 1 powyżej.
  Szczegółowe dane kontaktowe inspektora ochrony danych są dostępne na:
  1. stronie internetowej WUP - www.wup.kielce.pl w zakładce Ochrona danych osobowych,
  2. Biuletynie Informacji Publicznej - wupkielce.bip.gov.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.
   Z IOD może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.
 3. WUP przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu ochrony mienia województwa świętokrzyskiego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WUP, tj. obowiązek ochrony mienia województwa świętokrzyskiego m.in. poprzez korzystanie ze środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring), co wynika z art. 60a ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie województwa.
 5. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych pełniący służbę pracownik firmy świadczącej usługę w zakresie ochrony i dozoru mienia.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 tygodni od momentu zarejestrowania, chyba że nagrania będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym przez odpowiednie organy.
 7. Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdyż podstawą ich przetwarzania nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.
 8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (rejestracja obrazu Pani/Pana wizerunku) jest wymogiem ustawowym - wymienione w pkt 4 przepisy prawa zobowiązują Panią/Pana do podania tych danych osobowych. Na zewnątrz siedziby WUP znajdują się informacje w zakresie monitorowania siedziby WUP przy użyciu kamer telewizji przemysłowej.

Niniejsza informacja:

 • jest zamieszczona:
  • na stronie internetowej WUP - www.wup.kielce.pl w zakładce Ochrona danych osobowych
  • oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - wupkielce.bip.gov.pl w zakładce Ochrona danych osobowych,
 • jest dostępna w Kancelarii WUP,
 • jest zawieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie WUP.
Strona 1 z 29

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton